Dziennik nr 48 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 kwietnia 2005 r.

Nr 48

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1491

nr VI/39/2003 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie gminy Grodziec

 
1492

nr XXI/139/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego

 
1493

nr XXX/119/2005 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2005- wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz warunków pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, da których organem prowadzącym jest gmina Godziesze Wielkie

 
1494

nr XXIII/211/2005 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 lutego 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kleczewie

 
1495

nr XXIX/128/2005 Rady Gminy Lądek z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Lądek

 
1496

nr XVI/103/2005 Rady Gminy Chocz z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chocz

 
1497

nr XXVII/172/2005 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
1498

nr XXVII/175/2005 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
1499

nr XXVII/176/2005 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na zasiłki celowe, pomoc rzeczową i zasiłki okresowe- będące w zakresie zadań własnych gminy

 
1500

nr XXVII/177/2005 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Powidz

 
1501

nr XXVII/178/2005 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasiłków celowych- losowych oraz na ekonomiczne usamodzielnienie przyznanych w ramach zadań własnych gminy

 
1502

nr XXI/153/2005 Rady Gminy Słupca z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca

 
1503

nr XXI/154/2005 Rady Gminy Słupca z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Słupca

 
1504

nr XXI/155/2005 Rady Gminy Słupca z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
1505

nr XXI/156/2005 Rady Gminy Słupca z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany osoby inkasenta

 
1506

nr XXVIII/194/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca

 
1507

nr 153/2005 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
1508

nr XXVII/142/2005 Rady Gminy Turek z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Turek

 
1509

nr XXVII/143/2005 Rady Gminy Turek z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest gmina Turek

 
1510

nr XXVIII/253/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kazimierz Biskupi na 2005 rok

 
1511

nr XXXI/151/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/90/2004 z dnia 1 marca 2004r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze środków komunikacji gminnej

 
1512

nr XXXII/205/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

 
1513

nr XXXII/211/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
1514

nr XXVIII/222/2005 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Sompolno

 
1515

nr XXVIII/223/2005 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Sompolno

 
1516

nr XVII/129/2005 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
1517

nr XXVII/168/2005 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w 2005r.

 
1518

nr XXVII/169/2005 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2005r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
1519

nr XXVII/170/2005 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2005r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Strzałkowo

 
1520

nr XXVII/171/2005 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2005r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Strzałkowo

 
1521

nr XXII/114/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 9 marca 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodziec na 2005 rok

 


OGŁOSZENIA STAROSTY

 
1522

ogłoszenie Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 marca 2005r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obrębu ewidencyjnego Gniezno-miasto

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
1523

komunikat Starosty Pleszewskiego z dnia 14 marca 2005r. w sprawie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu pleszewskiego oraz o koszcie utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w roku 2005

 
1524

komunikat Starosty Krotoszyńskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu krotoszyńskiego

 
1525

komunikat Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie Powiatu Grodzkiego Poznań

 
1526

komunikat Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, znajdujących się na terenie Powiatu Grodzkiego Poznań

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:15