Dziennik nr 43 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 kwietnia 2005 r.

Nr 43

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1320

nr XXVI/184/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Słupcy na 2005 rok

 
1321

nr 249/XXXIV/2004 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2005 rok

 
1322

nr XXIII/337/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wlkp. przy ul. Kazimierza Dzikowskiego

 
1323

nr XIX/177/2005 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

 
1324

nr XIX/182/2005 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

 
1325

nr 419 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Konin

 
1326

nr 426 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-rejon ulicy Piłsudskiego (os. Sikorskiego)

 
1327

nr XXVII/465/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - na rok 2005

 
1328

nr XXXVII/317/2005 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Mosina

 
1329

nr XXXIV/322/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów miasta Gniezna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
1330

nr XXXIV/325/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad i warunków używania herbu miasta Gniezna

 
1331

nr XXXIV/326/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic powstałych w Gnieźnie w 2004r.

 
1332

nr 253/XXXV/2005 Rady w Śremie z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
1333

nr XXVII/218/2005 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie sieci i obwodów placówek oświatowych

 
1334

nr XXI/180/2005 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr V/3/99 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 11 marca 1999r. dotyczącej założenia Gimnazjum w Zbąszyniu

 
1335

nr XXI/181/2005 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr V/4/99 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 11 marca 1999r. dotyczącej założenia Gimnazjum w Chrośnicy

 
1336

nr XXI/182/2005 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr V/11/99 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 11 marca 1999r. dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu

 
1337

nr LXIV/685/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 1 marca 2005r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Kierskim

 
1338

nr LXIV/686/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 1 marca 2005r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Rusałka

 
1339

nr LXIV/687/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 1 marca 2005r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Strzeszyńskim

 
1340

nr XXVIII/295/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 
1341

nr XXVIII/296/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna

 
1342

nr XXVIII/308/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1343

nr XIX/203/2005 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski

 
1344

nr XIX/204/2005 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego, na rok 2005, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski

 
1345

nr XIX/205/2005 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski

 
1346

nr XXV/191/2005 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat rawicki

 
1347

nr XXIII/188/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/2003 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 grudnia 2003r. dotyczącej ustalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Powiat Gnieźnieński na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
1348

nr XXIII/192/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie przekształcenia ponadpodstawowych szkół policealnych w ponadgimnazjalne szkoły policealne

 
1349

nr XXIII/193/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie powołania szkół policealnych

 


KOMUNIKATY STAROSTY KALISKIEGO

 
1350

z dnia 1 marca 2005r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzezinach w 2005r.

 
1351

z dnia 1 marca 2005r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Opatówku w 2005r.

 
1352

z dnia 14 marca 2005r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Liskowie

 
1353

z dnia 14 marca 2005r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie

 


SPRAWOZDANIE

 
1354

sprawozdanie Prezydenta Miasta Leszna z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2004r.

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1355

nr WCC/1097B/2794/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/1070B/740/W/OPO/2005/AJ z dnia 16 marca 2005r. zmieniające warunki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła

 


WYROK

 
1356

nr II S.A./Po 4635/01 Naczelnego Sadu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 23 maja 2002r. w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2000r. nr XXXIV/296/2000 w przedmiocie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:30