Dziennik nr 41 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 kwietnia 2005 r.

Nr 41

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1222

nr XIX/151/2004 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zaniemyśl na rok 2005

 
1223

nr XXX/195/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok

 
1224

nr XXII/198/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2005 rok

 
1225

nr XXV/182/2005 Rady Gminy Kościelec z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kościelec

 
1226

nr XXV/183/2005 Rady Gminy Kościelec z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Kościelec

 
1227

nr XXV/184/2005 Rady Gminy Kościelec z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Kościelec

 
1228

nr XXI/175/2005 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawiania lub najmu, na okres dłuższy niż trzy lata, nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego gminy Rychwał

 
1229

nr XXI/176/2005 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie zasad przekazywania składników mienia jednostkom pomocniczym gminy Rychwał oraz innym podmiotom

 
1230

nr XXI/177/2005 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Rychwała

 
1231

nr XXVII/367/2005 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie ustalania regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, dodatków do wynagrodzenia i nagród

 
1232

nr XXVII/376/2005 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego obszaru w rejonie ulicy Łąkowej

 
1233

nr XXVII/377/2005 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego obszaru w rejonie ulicy Przeskok

 
1234

nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lądek z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lądek

 
1235

nr XX/99/2005 Rady Gminy Lisków z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub cal owitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
1236

nr XIX/141/2005 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1237

nr XXVIII/146/2005 Rady Gminy Brudzew z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany statutu gminy Brudzew

 
1238

nr XXXI/186/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kępno

 
1239

nr XXXI/187/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie

 
1240

nr XXXI/188/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie

 
1241

nr XXXI/189/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Krążkowach

 
1242

nr XXXI/190/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum Nr 1 w Kępnie

 
1243

nr XXXI/191/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum Nr 2 w Kępnie

 
1244

nr XXXI/192/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum w Krążkowach

 
1245

nr XXXI/197/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie

 
1246

nr XXVII/169/2005 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez gminę Powidz

 
1247

nr XXVII/170/2005 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Powidz na rok 2005

 
1248

nr XXVII/171/2005 Rady Gminy Powidz z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Powidz

 
1249

nr XXI/150/2005 Rady Gminy Słupca z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na zasiłki celowe, pomoc rzeczową i zasiłki okresowe- będące w zakresie zadań własnych gminy

 
1250

nr XXI/151/2005 Rady Gminy Słupca z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

 
1251

nr XXI/152/2005 Rady Gminy Słupca z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę

 
1252

nr 183/2005 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 lutego 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Kłodawa

 
1253

nr XXVIII/251/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/99 Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim z dnia 2 lutego 1999r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Kazimierz Biskupi, zmienionej uchwałą nr XVII/148/2004 z dnia 25 lutego 2004r

 
1254

nr XXVIII/252/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kazimierz Biskupi

 
1255

nr XXVIII/260/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kazimierz Biskupi

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY TURECKIEGO

 
1256

nr 53/2005 z dnia 9 marca 2005r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Rodzinnym "Przystań" w Ogrzelczynie prowadzonym przez Pana Mariana Selewskiego na rok 2005

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
1257

komunikat Starosty Jarocińskiego z dnia 14 marca 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w roku 2005

 
1258

komunikat Starosty Jarocińskiego z dnia 14 marca 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Górze w roku 2005

 
1259

komunikat Starosty Wolsztyńskiego z dnia 14 marca 2005r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu wolsztyńskiego w roku 2005

 


POROZUMIENIE

 
1260

zawarte w dniu 23 lutego 2005r. pomiędzy Zarządem Powiatu Śremskiego a Burmistrzem Śremu w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Śremie w 2005 roku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:35