Dziennik nr 31 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 marca 2006 r.

Nr 31

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
764

nr 82/XIII/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych

 
765

nr XXXVI/216/2005 Rady Gminy w Baranowie z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

 
766

nr XXVI/206/2005 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/103/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Blizanów

 
767

nr XXVI/208/2005 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Blizanów na rok 2006

 
768

nr XXXIII/139/2005 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Doruchów

 
769

Nr XXVII/152/2005 Rady Miejskiej w Zagórowie z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów

 
770

Nr 176/XXVII/05 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Brzeziny dodatków do wynagrodzeń, nagród i dodatku mieszkaniowego

 
771

Nr XXVI/143/2005 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lisków

 
772

nr 192/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na rok 2006 warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego, dodatku za pracę w trudnych warunkach i warunkach uciążliwych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Opatówek

 
773

nr XXIX/193/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Sieroszewice

 
774

nr XXI/129/2005 Rady Gminy Chocz z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalania regulamin u określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
775

nr XXXV/251/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

 
776

nr XXXV/252/05 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
777

nr XXXIX/170/2005 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania określającego na rok 2006- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

 
778

nr XXXIV/332/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszym z nimi postępowaniu

 
779

nr XLVIIII/416/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie nadania nazw ulic w Golczewie

 
780

nr XLIII/212/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/90/2004 z dnia 1 marca 2004r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze środków komunikacji gminnej

 
781

nr 194/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wy nagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w roku 2006

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
782

sprawozdanie Starosty Kępińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kępińskiego za 2005r.

 
783

sprawozdanie Starosty Kaliskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 07.03.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 13:00