Dziennik nr 22 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 lutego 2004 r.

Nr 22

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
622

nr XXII/131/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych dla gminy Tarnowo Podgórne - część Ceradz Kościelny i Jankowie

 
623

nr XXII/132/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych- część Lusowo

 
624

nr XVII/253/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej siedliskowej w kamionkach - działka nr 36L/8

 
625

nr XVII/99/03 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i organu do tego uprawnionego

 
626

nr 72/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zmian uchwały o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku

 
627

nr 73/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Opatówek

 
628

nr XXIV/152/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Baranowo, dz. 10/30 - część

 
629

nr XI/89/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także określenie organów do tego uprawnionych

 
630

nr XI/69/03 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielenie innych ulg w spłacaniu tych należności, a także określenie organów do tego uprawnionych

 
631

nr XVIII/110/03 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia sieci Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Czarnków

 
632

nr XVIII/111/03 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte opłatą skarbową

 
633

nr XIII/55/2003 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/39/2003 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowych zasobem gminy Rychtal w latach 2003-2007

 
634

nr XVI/102/2004 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania"

 
635

nr XIII/77/04 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kiszkowo

 
636

nr XIII/82/04 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

 
637

nr XIII/85/04 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie upoważnienia do wykonywania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
638

nr OSZ-4210-1(3)/2004/197/IV-B/BS z dnia 4 lutego 2004 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 30 grudnia 2004r. nr OSZ-820/197-A/24/18/2003/IV/EŻ ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Zielonej Górze

 


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA

 
639

nr 34/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej znajdującego się na terenie miasta Leszna w roku 2004

 


POROZUMIENIA

 
640

zawarte w dniu 30 stycznia 2004r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia zapewnienia doradztwa metodycznego dla nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Pleszewie

 
641

zawarte w dniu 21 stycznia 2004r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Powiatem Złotowskim w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
642

z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 09:32