Dziennik nr 205 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2005 r.

Nr 205

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5749

nr XXVI/163/2005 Rady Gminy Kamieniec z dnia 22 września 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kamieniec

 
5750

nr XXVI/208/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu określającego na rok 2006 wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice

 
5751

nr XXVI/209/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice

 
5752

nr XXV/161/2005 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szamocin

 
5753

nr XXV/162/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szamocin

 
5754

nr XXX/333/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2006 rok

 
5755

nr XXIII/139/05 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo

 
5756

nr XL/170/05 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5757

nr XXXI/223/2005 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostroróg w 2006 roku

 
5758

nr XLII/203/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2006

 
5759

nr XLII/204/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006

 
5760

nr XLII/205/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie opłat lokalnych na rok 2006

 
5761

nr XLII/206/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2006

 
5762

nr XLII/207/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006

 
5763

nr XLII/208/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

 
5764

nr XXIV/214/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku

 
5765

nr XXIV/215/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 
5766

nr XXIV/216/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
5767

nr XXIV/217/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5768

nr XXIV/218/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso

 
5769

nr XXIV/219/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto w Pyzdrach w roku 2006

 
5770

nr XXIV/220/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli przedszkoli, szkół, gimnazjum w roku 2006 dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Pyzdry

 
5771

nr XXIV/221/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w 2006 roku

 
5772

nr XXXIII/104/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 
5773

nr XXXIII/105/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5774

nr XXXIII/106/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

 
5775

nr XXXIII/110/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Obrzycko

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 11:10