Dziennik nr 197 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2005 r.

Nr 197

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5450

nr XXXV/250/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2006

 
5451

nr XXXVIII/596/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2006 r.

 
5452

nr XXXVIII/598/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza w latach 2005 - 2009

 
5453

nr XXXVIII/599/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza

 
5454

nr XXXVIII/603/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
5455

nr XXXVIII/604/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
5456

nr XXXVIII/605/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5457

nr XXXVIII/606/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
5458

nr XXXVIII/607/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej

 
5459

nr XXXVIII/608/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 
5460

nr XXXVIII/609/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych

 
5461

nr XXXVIII/610/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
5462

nr XXXVIII/611/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów

 
5463

nr XL/219/05 Rady Gminy Babiak z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w 2006 roku

 
5464

nr XXIX/189/2005 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Słupce

 
5465

nr XXIV/181/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5466

nr XXIV/184/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

 
5467

nr XXIV/185/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.

 
5468

nr XXXI/209/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych

 
5469

nr XXXI/223/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wilczyn

 
5470

nr XXXVIII/195/2005 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminu płatności

 
5471

nr XXXVIII/196/2005 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na rok 2006

 
5472

nr XXXII/170/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

 
5473

nr XXXII/171/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 
5474

nr XXXII/172/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2006, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 
5475

nr XXXII/173/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2006, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
5476

nr XXXVIII/166/05 Rady Gminy Lądek z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

 
5477

nr XXXVIII/168/05 Rady Gminy Lądek z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2006 r.

 
5478

nr XXXVIII/169/05 Rady Gminy Lądek z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej na 2006 r.

 
5479

nr XXXVIII/170/05 Rady Gminy Lądek z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na rok 2006

 
5480

nr XXXI/237/05 Rady Gminy Kościan z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także ustalania wysokości i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 
5481

nr XXXIV/235/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca

 
5482

nr XXXIV/236/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/317/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich

 
5483

nr LXXXIII/940/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

 
5484

nr LXXXIII/945/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXI/142/IV/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie : zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

 
5485

nr LXXXIII/951/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Antoninek Dolny

 
5486

nr XXXVII/188/2005 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Jaraczewo

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
5487

nr 233/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe

 
5488

nr 235/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński

 
5489

nr 236/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 
5490

nr 240/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 


POROZUMIENIA

 
5491

zawarte w dniu 23 czerwca 2005 r. pomiędzy Powiatem Tureckim a Gminą Przykona w sprawie dotacji celowej

 
5492

zawarte w dniu 28 listopada 2005 r. pomiędzy Powiatem Tureckim a Gminą Przykona w sprawie dotacji celowej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.12.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 11:37