Dziennik nr 19 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 lutego 2004 r.

Nr 19

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
534

nr 11/04 z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
535

nr 12/04 z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
536

nr X/68/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 10 września 2003 roku w sprawie opłaty targowej

 
537

nr IX/75/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 
538

nr X/102/03 Rady Gminy w Przygodzicach z dnia 29 października 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Przygodzice

 
539

nr 69/IX/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 181/XXVIII/01 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2001 roku w sprawie trybu przyznania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne nie wymienione w art. 79 ustawy o systemie oświaty

 
540

nr XXXV/290/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Poznania - Gajowa"

 
541

nr XVI/60/03 Rady Gminy Bralin z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bralin obejmującej obszary położone we wsiach: Nosale i Chojęcin

 
542

nr XVI/61/03 Rady Gminy Bralin z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Bralin

 
543

nr XVI/62/03 Rady Gminy Bralin z dnia 29 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych Gminy w odniesieniu do żywienia dzieci szkolnych

 
544

nr XI/97/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w uchwale nr X/85/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
545

nr XII/70/2003 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

 
546

nr XVII/110/2003 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w miejscowości Gołuchów

 
547

nr XVII/113/2003 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości dodatków mieszkaniowych, łącznie z ryczałtem na zakup opału

 
548

nr XVII/114/2003 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad przyznawania pomocy w naturze w formie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach

 
549

nr XVII/113/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/228/01 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu

 
550

nr XVII/114/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Kaźmierz z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz określenie organów do tego uprawnionych

 
551

nr XVII/116/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

 
552

nr XV/94/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia wskaźników procentowych od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem

 
553

nr XV/95/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kępno

 
554

nr XII/119/03 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Przygodzice

 
555

nr XII/124/03 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat podziału miejscowości Topola Wielka na dwie odrębne miejscowości o nazwach Topola Wielka i Topola Osiedle

 
556

nr XI/61/03 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem

 
557

nr XV/77/04 Rady Gminy Turek z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turek na 2004 rok

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
558

sprawozdanie starosty Jarocińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 roku

 
559

sprawozdanie starosty Nowotomyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003

 
560

sprawozdanie starosty Pleszewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok

 
561

sprawozdanie starosty Wrzesińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 roku

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
562

nr WCC/354D/230/W/OPO/2004/AJ, nr PCC/361A/230/W/OPO/2004/AJ i nr OCC/101A/230/W/OPO/2004/AJ z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie zmiany nazwy Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.02.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 09:43