Dziennik nr 173 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 września 2009r.

Nr 173

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2926

nr LVIII/757/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rataje - Łacina" część B w Poznaniu

 
2927

nr LIV/542/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 


SPRAWOZDANIA

 
2928

zarządzenie nr 8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok

 
2929

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pępowo za 2008 rok

 


POROZUMIENIE

 
2930

z dnia 1 lipca 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Kostrzyn w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2931

nr KN.I.-3.0911-1 /09 z dnia 2 września 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr XL/248/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicy Świętego Rocha - ze względu na istotne naruszenie prawa

 


KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2932

z dnia 21 sierpnia 2009 r. o adresie strony internetowej , na której zamieszczone zostają zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, terminie, od którego zmiany są stosowane oraz zakresie zmian wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 25.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:44