Dziennik nr 170 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 listopada 2006 r.

Nr 170

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3926

nr XLVII/326/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krobi

 
3927

nr XLVII/329/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w 2006 r.

 
3928

nr XLI/266/06 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Strzałkowo dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Wójta Gminy w 2006 r.

 
3929

nr 701 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Konina dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta i Sejmiku Województwa oraz wyboru Prezydenta Miasta w 2006 r.

 
3930

nr LVI/339/2006 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 września 2006 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Międzychód obwodów głosowania

 
3931

nr XXXI/197/2006 Rady Gminy Dominowo z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych gminy Dominowo z tytułu należności pieniężnych, do których niestosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 
3932

nr XLVIII/282/06 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za grunty gminne użytkowane pod działalność gospodarczą

 
3933

nr XLVIII/283/06 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe

 
3934

nr XLVIII/284/06 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/165/05 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 31.03.2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3935

nr XLVIII/285/06 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia liczny punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Czerniejewo

 
3936

nr XLVIII/288/06 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 
3937

nr LXV/485/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mieczewo

 
3938

nr XLII/292/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa, przypadających miastu Słupca, lub jej jednostkom organizacyjnym

 
3939

nr XLII/293/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
3940

nr XLII/295/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Słupcy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta w 2006 r.

 
3941

nr XXVII/210/06 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w płatnościach należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa

 
3942

nr XXVII/211/06 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobrej oraz nadania Statutu

 
3943

nr XXXIX/311/06 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/252/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

 
3944

nr XXXIX/312/06 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 września 2006 roku w sprawie udzielania przez gminę Zbąszyń pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości

 
3945

nr XXXIX/318/06 Rady miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Zbąszynia dotyczących zmian granic administracyjnych miasta Zbąszynia

 
3946

nr LIII/574/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 6 października 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
3947

nr LIII/577/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 6 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gniezna

 
3948

nr LIII/580/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 6 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/162/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach, określenia sposobu pobierania opłat oraz wysokości opłaty dodatkowej

 
3949

nr LIII/581/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 6 października 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów glosowania w szpitalach i zakładzie pomocy społecznej na obszarze miasta Gniezna dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 
3950

nr 353/XXXVII/06 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 6 października 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Ślesin dla przeprowadzenia wyborów do rady Miejskiej Gminy Ślesin, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2006 r.

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3951

nr XXXVIII/311/2006 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rawiczu

 
3952

nr XXXVIII/312/2006 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

 
3953

nr XXXVIII/331/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu pracy w Gnieźnie

 
3954

nr XXXVIII/333/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

 
3955

nr XLIV/217/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Złotowie

 
3956

nr XLIV/218/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

 
3957

nr XLIV/221/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o szczegółowych zasadach i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych

 


POROZUMIENIA

 
3958

nr 4531/OIK/POR/5/06 zawarte w dniu 26 lipca 2006 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a gminą Pakosław w sprawie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 
3959

nr 4531/OIK/POR/3/06 zawarte w dniu 8 września 2006 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a gminą Jutrosin w sprawie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 
3960

nr 4531/OIK/POR/4/06 zawarte w dniu 11 września 2006 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a gminą Miejska Górka w sprawie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 
3961

nr 4531/OIK/POR/2/06 zawarte w dniu 13 września 2006 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a gminą Bojanowo w sprawie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 
3962

zawarte w dniu 4 października 2006 r. pomiędzy Powiatem Słupeckim a gminą Słupca w sprawie przekazania Gminie przez Powiat zadania publicznego

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 10.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:56