Dziennik nr 164 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 października 2006 r.

Nr 164

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3821

nr XXXVII/290/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych - OBSZAR nr 3 i Nr 5 w obrębie wsi Kłoda, gmina Rydzyna ( zmiana planów ), obejmującego działki o nr ewidencyjnych : 186/3 -186/5, 186/7-186/11, 186/13-186/19, 179/2,180/3, 181/3, 182/3, 183/3, 185/2 oraz część działek nr 189/1, 176/10, 176/11, 176/14 i 176/15

 
3822

nr LIX/341/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 4 września 2006 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
3823

nr XXXVII/192/06 Rady Gminy Wapno z dnia 5 września 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy Wapno i gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa i udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
3824

nr XLIX/724/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza

 
3825

nr XLIX/741/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania na terenie miasta Kalisza w wyborach samorządowych 2006 roku

 
3826

nr LI/311/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czempiń

 
3827

nr XXXVIII/217/2006 Rady Gminy Kuślin z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Kuślin

 
3828

nr XLI/260/06 Rady Gminy Powidz z dnia 21 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa- przypadających gminie Powidz lub jej jednostkom organizacyjnym

 
3829

nr XLI/261/06 Rady Gminy Powidz z dnia 21 września 2006 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
3830

nr XLI/267/06 Rady Gminy Powidz z dnia 21 września 2006 r. w sprawie nazw ulic w miejscowości Powidz

 
3831

nr XVII/506/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

 
3832

nr XXXIX/269/06 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Kwilcz w 2006 r.

 
3833

nr LXXXIII/526/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/99 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 
3834

nr LXXXIII/530/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 
3835

nr XXXVI/235/2006 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3836

nr LIV/265/06 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 1 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie

 
3837

nr XLIII/248/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych.

 
3838

nr XLIII/249/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 


POROZUMIENIE

 
3839

zawarte w dniu 2 października 2006 r. pomiędzy powiatem grodziskim a gmina Grodzisk w sprawie przejęcia zadań z zakresu właściwości powiatu

 


INFORMACJA STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

 
3840

z dnia 16 września 2006 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Łękno

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 25.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 10:31