Dziennik nr 150 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 października 2004 r

Nr 150

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3113

nr 95/04 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

 
3114

nr 134/04 z dnia 7 października 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Blizanów

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3115

nr XXV/299/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu o zasadach korzystania z urządzeń "SKATE - PARKU"

 
3116

nr XX/141/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kościelec

 
3117

nr XX/142/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

 
3118

nr XX/143/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
3119

nr XX/148/2004 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Kościelec uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących mienie samorządowe Gminy Kościelec

 
3120

nr XXX/348/2004 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku, obręb Bnin

 
3121

nr XXI/185/2004 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych

 
3122

nr XXVI/157/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
3123

nr XXVI/158/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu pomocowego de minimis dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Czarnków

 
3124

nr XXVI/162/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
3125

nr XXV/98/2004 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
3126

nr XXV/99/2004 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
3127

nr XXV/100/2004 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

 
3128

nr XXV/101/2004 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kawęczyn

 
3129

nr XXIII/94/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Okonek

 
3130

nr XXIII/95/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Okonku

 
3131

nr 114/04 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 
3132

nr XXIV/280/04 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie stacji paliw przy al. Poznańskiej

 
3133

nr XXIV/281/04 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Polnej

 
3134

nr XXIV/283/04 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Powstańców Wlkp. oraz ulic: Kossaka i Głuchowskiej

 
3135

nr XXIV/284/04 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - osiedle Staszyce II, w rejonie ulic: Wiosny Ludów, Brzozowej i Wysokiej

 
3136

nr XVI/136/04 Rady Gminy w Łubowie z dnia 3 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej - Lednogóra dz. nr ewid. 127, gm. Łubowo

 
3137

nr XIX/133/2004 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/125/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
3138

nr XIX/134/2004 Rady Gminy Gniezno z dnia 8 września 2004 r. o zmianie uchwały nr XV/106/2004 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zasad zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
3139

nr XIX/203/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości położonych we wschodniej części miasta Turku w gminny zasób nieruchomości w okresie do dnia 31 grudnia 2005 r.

 
3140

nr XIX/204/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 
3141

nr XX/204/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych PARTNER Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 
3142

nr XX/205/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom na terenie miasta Murowana Goślina, oraz na terenie gminy w miejscowości Mściszewo

 
3143

nr XV/94/04 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego innego niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w stosunku do podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

 
3144

nr XV/113/2004 Rady Gminy Skulsk z dnia 21 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
3145

nr XV/114/2004 Rady Gminy Skulsk z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Skulsk

 
3146

nr XIX/93/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 września 2004 r. w sprawie zasad zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
3147

nr XIX/94/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej

 
3148

nr XIX/99/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3149

nr XXIII/103/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krajence

 
3150

nr XXIII/104/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zasad postępowania w przypadkach świadczeń z pomocy społecznej podlegających zwrotowi

 
3151

nr XXIII/107/04 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 
3152

nr XVII/98/2004 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kaczory

 
3153

nr XXV/292/04 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
3154

nr XXV/293/04 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
3155

nr XX/134/2004 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie miasta i gminy Wysoka

 
3156

nr XVII/15/04 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3157

nr XXI/111/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Chodzieski

 
3158

nr XXII/162/04 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pozbawienia dróg znajdujących się na terenie Powiatu Gostyńskiego kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3159

nr WCC/859B/1317/W/OPO/2004/AJ z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności na wniosek "GEOTERMII - CZARNKÓW" Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.10.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 09:24