Dziennik nr 148 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 października 2004 r.

Nr 148

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3065

nr 52/2004 z dnia 4 października 2004r. w sprawie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3066

nr XXVII/275/2001 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 10 kwietnia 2001r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
3067

nr XXII/195/04 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 marca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina Gostyń na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
3068

nr XX/97/2004 Rady Gminy Kotlin z dnia 20 sierpnia 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Kotlin, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

 
3069

nr XXIX/250/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania ruchem lub potrzebami ruchu

 
3070

nr XXIX/253/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w statucie

 
3071

nr XV/128/04 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opalenicy

 
3072

nr XV/102/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
3073

nr XV/103/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
3074

nr XVIII/125/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzykosy

 
3075

nr XVIII/126/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na zasiłki celowe i pomoc rzeczową- przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy

 
3076

nr XVIII/127/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego - będących w zakresie zadań własnych gminy

 
3077

nr XVIII/131/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

 
3078

nr XXIII/93/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie obniżenia wysokości s wskaźników procentowych dodatków mieszkaniowych

 
3079

nr XIII/101/04 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Żerków, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Żerków, na cele niezwiazne z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg

 
3080

nr XXX/224/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 września 2004r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i najmu na gruntach stanowiących własność gminy Swarzędz

 
3081

nr XXX/233/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 września 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2003r. w sprawie ustalenia cen i opłat oraz zasad korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej

 
3082

nr XV/103/04 Rady Gminy Dominowo z dnia 9 września 2004r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dominowo

 
3083

nr XXI/310/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 17 września 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Jarocin

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3084

nr XVI/164/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 września 2004r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych

 
3085

nr XVI/165/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 września 2004r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 
3086

nr XVI/173/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 września 2004r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 239 Kol. Dębe-Józefina

 


POROZUMIENIA

 
3087

aneks nr 2 z dnia 9 czerwca 2004r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003r. zawartego pomiędzy gminą Środa Wlkp. a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3088

aneks nr 3 z dnia 14 czerwca 2004r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003r. zawartego pomiędzy gminą Środa Wlkp. a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3089

aneks nr 2 z dnia 9 czerwca 2004r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003r. zawartego pomiędzy gminą Dominowo a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3090

aneks nr 3 z dnia 14 czerwca 2004r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003r. zawartego pomiędzy gminą Dominowo a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3091

aneks nr 2 z dnia 9 czerwca 2004r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003r. zawartego pomiędzy gminą Krzykosy a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3092

aneks nr 3 z dnia 14 czerwca 2004r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003r. zawartego pomiędzy gminą Krzykosy a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3093

aneks nr 2 z dnia 9 czerwca 2004r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003r. zawartego pomiędzy gminą Nowe Miasto a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3094

aneks nr 3 z dnia 14 czerwca 2004r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003r. zawartego pomiędzy gminą Nowe Miasto a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3095

aneks nr 2 z dnia 9 czerwca 2004r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003r. zawartego pomiędzy gminą Zaniemyśl a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3096

aneks nr 3 z dnia 9 czerwca 2004r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003r. zawartego pomiędzy gminą Zaniemyśl a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3097

aneks z dnia1 października 2004r. do porozumienia z dnia 26 sierpnia 2004r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Trzemeszno

 
3098

aneks z dnia 5 października 2004r. do porozumienia z dnia 13 września 2004r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Dopiewo

 
3099

aneks z dnia 4 października 2004r. do porozumienia z dnia 29 października 1999r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Łobżenica

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH

 
3100

w Kaliszu z dnia 27 września 2004r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mikstacie

 
3101

w Koninie z dnia 27 września 2004r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłosławiu i Rady Gminy Skulsk przeprowadzonych w dniu 26 września 2004r

 


OGŁOSZENIE STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO

 
3102

nr 2 z dnia 23 września 2004r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Złotowie

 


INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3103

nr WCC/207A/730/W/OPO/2004/AJ i nr PCC/217A/730/W/OPO/2004/AJ z dnia 28 września 2004r. dot. zmiany przedmiotu i zakresu działalności Kopalni Soli "Kłodawa"

 
3104

nr WCC/448F/154/W/OPO/2004/AJ, nr PCC/469G/154/W/opo/2004/AJ i nr OCC/128B/154/W/OPO/2003/AJ dotyczące zmiany nazwy oraz przedmiotu i zakresu działalności przez Poznańską Energetykę Cieplną S.A. z siedzibą w Poznaniu

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3105

nr OPO-4210-52(6)/2004/1574/IV/AS z dnia 1 października 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła ustalonej przez "Pressterm" spółka z o.o. z siedzibą w Bolechowie

 
3106

nr OPO-4210-51(5)/2004/2600VI/MJ z dnia 1 października 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa spółka z o.o. z siedzibą w Krzyżu Wlkp.

 
3107

nr OPO-4210-50(5)/2004/272/IV/ED z dnia 5 października 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.10.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 09:30