Dziennik nr 144 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 października 2004 r.

Nr 144

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2979

nr XV/71/2004 Rady Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lisków

 
2980

nr XXII/94/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
2981

nr XVI/93/2004 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Sławinie i Rososzycy".

 
2982

nr XX/99/2004 Rady Gminy Kotlin z dnia 20 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kotlin

 
2983

nr XV/93/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Perzowie

 
2984

nr XV/77/04 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 
2985

nr XV/78/04 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania

 
2986

nr XX/132/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kobylin

 
2987

nr XX/133/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla w Kobylinie

 
2988

nr XX/134/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i Gimnazjum w mieście i gminie Kobylin

 
2989

nr XX/138/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów

 
2990

nr XVI/131/2004 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 2 września 2004r. w sprawie nadania nazwy dla osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Radłów gmina Raszków

 
2991

nr 119/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 7 września 2004r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

 
2992

nr 118/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 7 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w południowej części miasta - Niwka - strefa I.

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2993

nr XVI/164/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 września 2004 r. w sprawie warunków częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych

 
2994

nr XVI/165/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 września 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 
2995

nr XVI/173/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 września 2004r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 239 Kol. Dębe- Józefina

 
2996

nr XXI/110/2004 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 9 września 2004r. w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców naturalnych z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2997

nr SO 9/17-D/Ka/04 z dnia 1 września 2004r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez miasto Sulmierzyce deficytu budżetowego na rok 2004

 
2998

nr SO 9/20-P/Ka/04 z dnia 1 września 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Sulmierzyce

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.10.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 09:41