Dziennik nr 132 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 października 2002 r.

Nr 132


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

3634

nr XXX/286/2001 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wągrowiec, w obrębie wsi Bartodzieje

 

3635

nr 371/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, dla działek nr 758, 759, 761 oraz 762

 

3636

nr XXXVI/336/02 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wągrowiec, na obszarze wsi Bartodzieje, część działek o numerach ewidencyjnych 33/12, 33/13, 33/14, 33/15 i 34

 

3637

nr XLV/389/2002 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno, na obszarze wsi Owczegłowy

 

3638

nr XLV/390/2002 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno, na obszarze wsi Jaracz

 

3639

nr XLV/304/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 10 września 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewidencyjny 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2

 

3640

nr XXXVIII/329/2002 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 11 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wokół jeziora Pożarowskiego w Wartosławiu, Lubowie i Bezdrowie

 

3641

nr XXXVIII/330/2002 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 11 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki dla obszaru położonego w Ćmachowie

 

3642

nr XXXVIII/331/2002 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 11 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki dla obszaru położonego w Nowej Wsi

 

3643

nr 415/XLIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniego obejścia drogowego miasta Murowana Goślina

 

3644

nr XLIX/617/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, działka nr 42/28 w Skrzynkach, gm. Kórnik

 

3645

nr XLIX/618/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, działka nr 117/1 w Skrzynkach, gm. Kórnik

 

3646

nr XLIX/619/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, "Nad Kamionką II" w Borówcu, gm. Kórnik

 

3647

nr XXVIII/291/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Boszkowo, działka nr geod. 165/10

 

3648

nr XXVIII/292/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i terenu zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Dominice, działka nr geod. 56/3

 

3649

nr 520/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2002 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w budynku przy ul. Kopernika 13 w Śremie, stanowiącego własność Śremskiego TBS Spółki z o.o.

 

3650

nr 522/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wysypiska w Mateuszewie

 

3651

nr 523/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych targowisk

 

3652

nr 524/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie na Placu 20 Października w Śremie i rejonie targowiska miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej w Śremie oraz ustalenia sposobu ich pobierania

 

3653

nr 526/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy Śrem dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego

 

3654

nr LVIII/532/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wyróżnień honorowych

 

3655

nr 242/2002 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 

3656

nr XL/237/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Siedlec obejmującego okres od roku 2003 do roku 2007

 

3657

nr XLVI/286/2002 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 8 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Gminy Międzychód

 

3658

nr LIX/536/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 9 października 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skórzewo

 

3659

nr XXXVI/219/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 9 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu gminy

 

3660

nr XXXVI/220/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 9 października 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Krzykosy

 

3661

nr XXXIII/238/2002 Rady Gminy Brudzew z dnia 10 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa

 

3662

nr XXXIII/262/2002 Rady Miejskiej Dobrej z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra

 

3663

nr XXXIII/263/2002 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

3664

nr XXX/266/2002 Rady Gminy Granowo z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu niektórych zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy Granowo

 

3665

nr LVIII/551/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu gminy

 

3666

nr LVIII/549/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie o zmianie uchwały Nr XLVIII/485/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

3667

nr L/211/2002 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

3668

nr L/631/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu gminy Kórnik

 

3669

nr XLIII/452/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu gminy Pniewy

 

3670

nr LXIII/594/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji zaległości podatkowych należnych od przedsiębiorców

 

3671

nr 530/XLIX/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 października 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu gminy Śrem liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Śrem miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

3672

nr 536/XLIX/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy Śrem

 

3673

nr LI/393/2002 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wysoka

 


POROZUMIENIE

3674

zawarte dnia 9 października 2002 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.10.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 10:00