Dziennik nr 121 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 lipca 2004 r.

Nr 121

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2413

nr XX/107/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie

 
2414

nr XX/108/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy

 
2415

nr XX/107/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności

 
2416

nr XX/119/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

 
2417

nr XXI/87/04 Rady Gminy Lądek z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Lądek, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 
2418

nr XIX/82/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/106/2000 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 29 września 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grzegorzew

 
2419

nr XIX/84/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Grzegorzew

 
2420

nr XIX/163/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sompolnie

 
2421

nr XIX/164/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sompolno

 
2422

nr XIX/166/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zaliczenia drogi w gminie Sompolno do kategorii dróg gminnych

 
2423

nr XVI/96/2004 Rady Gminy w Malanowie z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie

 
2424

nr XXI/141/04 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłaty stałej wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2425

nr 132/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kłodawa

 
2426

nr XIV/83/2004 Rady Gminy Niechanowo z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Niechanowo

 
2427

nr XIV/84/2004 Rady Gminy Niechanowo z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnienia z opłaty stałej - zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

 
2428

nr XIV/87/2004 Rady Gminy Niechanowo z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
2429

nr XXI/177/2004 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania

 
2430

nr XVIII/177/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku ulicy Zdrojki Lewe

 
2431

nr XIX/92/04 Rady Gminy w Kole z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Borki

 
2432

nr XX/109/2004 rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów

 
2433

nr XVII/170/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stęszewie

 
2434

nr XVII/171/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 
2435

nr XVII/172/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
2436

nr XVII/173/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strykowo

 
2437

nr XXVII/240/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulic w Suchym Lesie

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2438

nr XXIV/131/2004 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu, na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2439

nr 57/SO-12/D/04/Ko z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2004 rok

 
2440

nr 60/SO-12/P/04/Ko z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2004 rok

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2441

nr OPO-4210-16(11)/2004/4397/I/AgS z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Administracyjną w Dobrojewie z siedzibą w Gałowie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.07.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 10:52