Dziennik nr 120 2001

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań dnia 1 października 2001r.

Nr 120


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2301

nr 1/01 z dnia 1 października 2001 r. w sprawie zakazu stosowania w żywieniu bydła, owiec i kóz pasz zawierających białko zwierzęce z wyjątkiem mleka i przetworów mlecznych

 

2302

nr 32/01 z dnia 1 października 2001 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2303

nr 136/01 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole

 

2304

nr 137/01 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rychtal

 

2305

nr 139/01 z dnia 1 października 2001r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Ryczywole

 

2306

nr 140/01 z dnia 1 października 2001r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Ostrowitem

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2307

nr XXXIV/261/2001 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejska Górka

 

2308

nr XXV/213/2001 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/123/2000 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czempiń

 

2309

nr XXV/214/2001 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 

2310

nr XXX/341/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Śmigiel uchwalonego uchwałą nr XXVII/320/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 19 kwietnia 2001 r

 

2311

nr XXX/351/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Śmigla nr XXI/237/2000 z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

2312

nr XXX/353/2001 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/275/2000 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w mieście i gminie Śmigiel

 

2313

nr XXVII/179/2001 Rady Gminy Blizanów z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu gminy Blizanów

 

2314

nr XXIX/166/2001 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobieranie wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

2315

nr XXII /157/2001 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania oraz wysokości czynszów za lokale użytkowe mienia komunalnego, ustalenia zasad dzierżawy gruntów wchodzących w skład zasobów komunalnych

 

2316

nr XXII/159/2001 r. Rady Gminy Budzyń z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Budzeń liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

2317

nr XXIII/261/01 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubasz

 

2318

nr XXIII /262/01 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia i w miejscu sprzedaży

 

2319

nr XXXV/354/01 Rady Miejskiej Kościan z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/105/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kościana miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

2320

nr XXV/176/01 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 31 sierpnia 2001 r. o zmianie Statutu Gminy Mieleszyn

 

2321

nr XXV/178/01 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie do wydawania decyzji administracyjnej w zakresie wykonywania zadań zleconych i do wydawania decyzji administracyjnych w celach wykonania zadań własnych gmin oraz własnych o charakterze obowiązkowym

 

2322

nr XXV/180/01 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

2323

nr XXV/181/01 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Mieleszyn liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

2324

nr XXXV/401/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rokietnica

 

2325

nr XXXV/402/ 2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w Gminie Rokietnica

 

2326

nr 174/XXVII/01 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS w Brzezinach

 

2327

nr XXVIII/62/01 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyrzysk

 

2328

nr XXVIII/70/01 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Wyrzysk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 

2329

nr 214/01 Rady Gminy Władysławów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Władysławów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

 

2330

nr XXIII/173/01 Rady Gminy Święciechowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Święciechowa

 

2331

nr XXXVII/281/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 września 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/169/96 Rady Miasta i Gminy z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wysoka

 

2332

nr XXV/180/2001 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mieścisko

 

2333

nr XXV/129/2001 Rady Gminy Damasławek z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Damasławek liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

 

2334

nr XXVI/229/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie stawek opłaty targowej

 

2335

nr XXXII/267/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/229/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 marca 2001 w sprawie stawek opłaty targowej

 

2336

nr XXXIV/180/01 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na wniosek najemców lub dzierżawców tych lokali

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2337

nr OPO-820/1317-A/4/2001/II/JP z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo "Geotermia - Czarnków" Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie

 

Autor: Stanisław Lech Tamm
Data utworzenia: 01.10.2001
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 05.11.2012 - 18:57