Rok w Wielkopolsce z programem Rodzina 500+

Treść archiwalna

W piątek wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podsumowała rok funkcjonowania Programu Rodzina 500+. W tym czasie w Wielkopolsce świadczeniem zostało objętych aż 379,6 tys. dzieci, a do wielkopolskich rodzin trafiło 2,08 mld zł.

W całej Polsce Program Rodzina 500+ cieszy się ogromnym powodzeniem. Świadczą o tym statystyki, zgodnie z którymi do końca lutego 2017 roku Programem objęto ponad 3,8 mln dzieci do 18 roku życia, co stanowi 55 proc. wszystkich niepełnoletnich mieszkańców. Wśród głównych atutów programu można wyróżnić wzrost liczby urodzeń. W 2016 r. w województwie wielkopolskim urodziło się ogółem 37 771 dzieci tj. o 3% więcej niż w roku 2015. Istotny wzrost liczby urodzeń nastąpił w skali całego kraju. Kolejnym pozytywnym efektem wprowadzenia Programu jest poprawa sytuacji finansowej polskich rodzin - Świadczenie wychowawcze zapewnia rocznie dodatkowo 6 tys. zł. netto na wychowanie dziecka. Te pieniądze wpływają na poprawę sytuacji materialnej polskich rodzin. Od momentu wprowadzenia Programu zauważalny jest wzrost konsumpcji związany z lepszą sytuacją finansową rodzin, co potwierdzają wyniki przeprowadzonego przez CBOS badania „Jak Polacy korzystają z Programu „Rodzina 500 plus”?” (21.09 – 12.10.16 r.) 31% respondentów wskazało, że dzięki programowi mogli kupić odzież, 29% obuwie, a 22% wyjechać na rodzinne wakacje. Jednocześnie 22% badanych wydało środki na książki i pomoce naukowe, a 20% na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Do tej pory państwo nigdy nie prowadziło tak aktywnej polityki prorodzinnej, która realnie wpływa na poprawę jakości życia rodzin w Polsce – komentuje wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wielkopolska jest jednym z największych województw, w związku z czym Program Rodzina 500+ obejmuje aż 256,5 tys. rodzin. Świadczenie otrzymuje 379,6 tys. dzieci. Do tej pory w województwie wielkopolskim na Program Rodzina 500+ przeznaczono 2,08 mld zł. Udział dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego do 18 roku życia w Wielkopolsce stanowi 57 proc.: w gminach miejskich - 50 proc., wiejsko-miejskich - 59 proc. i wiejskich aż 61 proc. Pierwszych dzieci, które otrzymują świadczenie, jest 155 tys. Drugie i kolejne dzieci to liczba 224,6 tys. Wdrożenie i realizacja Programu, mają przyczynić się do osiągnięcia 3 celów: pronatalistycznego, inwestowania państwa w kapitał ludzki, a także przeciwdziałania biedzie. Raport "Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy" polskiego oddziału Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu wskazuje, że przed wprowadzeniem Programu "Rodzina 500+" aż 11,9% polskich dzieci znajdowało się w sytuacji skrajnego ubóstwa. Po wprowadzeniu programu w tej grupie pozostanie jedynie 0,7% dzieci, co oznaczałoby spadek o 11,2 pkt. proc. i zmniejszenie grupy dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie aż o 94%

Do czasu wprowadzenia Programu „Rodzina 500+” to dzieci w Polsce były najbardziej narażone na biedę. W wielu przypadkach Program będący formą finansowego wsparcia przywraca rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym, poczucie wartości i godności, jest także skutecznym narzędziem wykorzystywanym w przełamaniu niekorzystnej sytuacji demograficznej, w której znajduje się nasz kraj - dodaje wicewojewoda Marlena Maląg.

Autor: Karolina Piotrowska
Data utworzenia: 11.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 14:37