Dziennik nr 91 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 czerwca 2003 r.

Nr 91

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1701

nr 80/03 z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
1702

nr V/39/03 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Raszków

 
1703

nr V/40/03 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie ustalenia polityki czynszowej lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy

 
1704

nr VI/41/03 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody

 
1705

nr VI/43/03 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

 
1706

nr VI/34/03 Rady Gminy Powidz z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Powiedz

 
1707

nr V/42/03 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wilczyn

 
1708

nr V/43/03 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 
1709

nr VII/57/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Słupcy dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 
1710

nr 45/VI/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 
1711

nr V/68/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierz Biskupi

 
1712

nr VII/37/2003 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania

 
1713

nr V/28/03 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku nieruchomości wykorzystanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

 
1714

nr IX/59/03 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Strzałkowo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 
1715

nr V/40/2003 Rady Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
1716

nr V/42/2003 Rady Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

 
1717

nr 83/VI/03 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Ślesin dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
1718

ogłoszenie Starosty Powiatu Pleszewskiego z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 
1719

ogłoszenie Starosty Wągrowieckiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 


SPRAWOZDANIA

 
1720

z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za rok 2002

 
1721

roczne z wykonania budżetu Miasta Gniezna w roku 2002

 
1722

z wykonania budżetu Gminy Kazimierz Biskupi za 2002 rok

 
1723

z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:41