Dziennik nr 91 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 czerwca 2002 r.

Nr 91


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2274

nr XXIII/133/2002 Rady Gminy Czajków z dnia 26 kwietnia 2002rt. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czajków

 

2275

nr XLVI/457/02 Rady Miejskiej Kościan z dnia 23 maja 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/383/01 rady Miejskiej Kościana z dnia 22.11.2001r. w sprawie zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej w miejscach targowiskowych na terenie miasta Kościana w 2002r.

 

2276

nr XLIV/305/2002 Rady Gminy w starym Mieście z dnia 23 maja 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto w zakresie dotyczącym wybranych terenów we wsiach : Stare Miasto, Żychlin, Rumin, Janowice, Trójka, Karsy, Krągola I, Główiew, Lisiec Mały , Żdżary, Modła Królewska

 

2277

nr XLVII/444/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 maja 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Gostyń oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części

 

2278

nr XLVII/445/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 maja 2002r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum Samorządu Powiatowego w Gostyniu

 

2279

nr XXXVI/195/2002 rady Gminy w Kuslinie z dnia 24 maja 2002r. w sprawie upowaznienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

 

2280

nr XLIX/249/2002 Rady Miasta Luboń z dnia 28 maja 2002r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie opłat lokalnych na rok 2002

 

2281

nr XLIX/250/2002 Rady Miasta Luboń z dnia 28 maja 2002r. dotycząca upowaznienia kierownika Miejsckiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych

 

2282

nr L/351/2002 rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 maja 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłat za umieszczanie odpadów na składowisku komunalnym w Krotoszynie

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

2283

nr 230/XXXIX/2002 rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 maja 2002r. w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

2284

nr SO 8/16-P/Ka/02 z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Czajków

 


KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KALISZA

2285

z dnia 17 czerwca 2002r. w sprawie ogłoszenia miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2002r. w Domu Pomocy społecznej w Kaliszu

 


INFORMACJA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2286

decyzja nr OSZ-820/2696-A/20/10/2002/III/BS Prezesa Urzędu regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2002r. zatwierdzająca taryfe dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwa Projektowo Usługowe "Hydronika"

 


SPRAWOZDANIE

2287

Zarzadu Miejskiego Borku Wlkp. z wykonania budżetu miasta i gminy Borek Wlkp. za rok 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 13:16