Dziennik nr 89 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, z dnia 21 czerwca 2002r.

Nr 89


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2252

nr XXXI/192/02 Rady Gminy Bralin z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Gminy Bralin Nr XXII/140/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia opłaty administracyjnej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

2253

nr XXXVII/180/2002 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedczu

 

2254

nr XXXVII/181/2002 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkól publicznych : gimnazjum i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 

2255

nr XL/310/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Zielonej Łące

 

2256

nr XL/311/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kowalewie

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

2257

nr SO-9/2-Kr/Ka/02 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie wydania na wniosek jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu

 

2258

nr SO-9/3-DD/Ka/02 z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2002 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Gołuchów

 


SPRAWOZDANIA

2259

uchwała nr 143/2002 Zarządu Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

 

2260

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Konina za 2001 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 13:22