Dziennik nr 87 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 czerwca 2002 r.

Nr 87


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2222

nr 23/02 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2223

nr XXXII/222/2001 Rady Miasta i Gminy w Wysokiej z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka na obszarze wsi Mościska

 

2224

nr XXXII/275/2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ulic Mickiewicza i Wojska Polskiego - dla terenu zabudowy wielorodzinnej

 

2225

nr LXVII/661/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie - część B

 

2226

nr XXXIX/242/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu - między innymi rolno - spożywczego (inwestycje w przemyśle spożywczym) oraz teren magazynowo - składowy i inwestycje towarzyszące prowadzonej na tym terenie działalności

 

2227

nr XXVIII/303/2002 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Byszki

 

2228

nr LI/449/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołuski, rejon ul. Dopiewskiej i Nowej, działki nr ewid. 7/1, 7/2, 7/3, 8 o łącznej powierzchni 4,1942 ha

 

2229

nr LXXXV/982/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2002 r.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALTA" w Poznaniu oraz zmiany uchwały Nr CV/610/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, z późniejszymi zmianami

 

2230

nr XLI/267/2002 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego M. Złotowa w rejonie byłego internatu Szkoły Zawodowej Nr 1

 

2231

nr LIV/355/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

2232

nr LXXXVII/991/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 14 maja 2002 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Gnieźnieńskiej w Poznaniu oraz zmiany uchwały nr CV/610/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych

 

2233

nr LXXI/695/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sierosławiu, działki nr 62/24-26

 

2234

nr XL/260/2002 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego "Międzychód - Bielsko - Dzięcielin - Wielowieś"

 

2235

nr XLIV/296/02 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek

 

2236

nr XLI/14/2002 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w rejonie drogi z Piły - Gładyszewa do wsi Zawada

 

2237

nr XXXI/225/02 Rady Gminy i Miasta Zbąszyń z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic 17 Stycznia 1920 r. i Mostowej w Zbąszyniu

 

2238

nr XXXII/278/2002 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sierakowie

 

2239

nr XLIX/541/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Grudzińskiego i oznaczoną numerem geodezyjnym 29/3 - teren objęty zmianą o powierzchni 0,9500 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej)

 

2240

nr XLIX/543/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 183/2 i 183/3 - teren objęty zmianą o powierzchni 0,3292 ha (zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

 

2241

nr XLIX/544/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w miejscowości Łowęcin w rejonie ul. Łowieckiej - działka oznaczona numerem geodezyjnym 94/1 - pow. zmiany 1,1177 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej z usługami z możliwością zabudowy mieszkaniowej jako zabudowy towarzyszącej)

 

2242

nr XLIX/545/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Sokolnikach Gwiazdowskich przy ul. Sokolnickiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 48/2 - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą

 


UCHWAŁA ZARZĄDU MIASTA KONINA

2243

nr 496/176/2002 z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Miasta Konina

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2244

z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 19.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 13:26