Dziennik nr 85 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 czerwca 2002 r.

Nr 85


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

2185

nr 22/02 z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2186

nr LXIV/5852001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na rok 2002

 

2187

nr XLVII/500/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2002 r. o wprowadzeniu "Regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Swarzędz"

 

2188

nr XLVII/501/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 

2189

nr XXXIX/5/2002 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłowo

 

2190

nr XLV/444/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/384/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru w 2002 r.

 

2191

nr XLV/451/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania nazw osiedlom

 

2192

nr XXVII/275/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

2193

nr XXVII/276/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Kożmin Wlkp.

 

2194

nr XXVII/277/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Koźminie Wlkp.

 

2195

nr XXVII/279/2002 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Koźmin Wlkp.

 

2196

nr XLII/347/2002 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat targowych i inkasa tych opłat

 

2197

nr XXXIII/182/02 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szczytnikach

 

2198

nr XXXIII/193/02 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Szczytniki

 

2199

nr XXXIII/215/2002 Rady Gminy Lipno z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Lipno z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 

2200

nr XXXVIII/245/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. Nr XXIV/174/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.

 

2201

nr LII/303/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania konsultacji w Mieście i Gminie Buk

 

2202

nr XXXVIII/20/2002 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

2203

nr XXX/148/2002 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

2204

nr SO 9/15/D/Ka/02 z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Chocz na rok 2002

 

2205

nr SO 9/18/P/Ka/02 z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Chocz na rok 2002

 


POROZUMIENIE

2206

zawarte w dniu 13 maja 2002 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem i Gminą Buk w zakresie prowadzenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu - Filia Buk

 


SPRAWOZDANIA

2207

z wykonania budżetu Miasta Kościana za 2001 rok

 

2208

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na dzień 31.12.2001 r.

 

2209

uchwała nr 53/02 Zarządu Gminy w Turku z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za 2001 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

 

2210

uchwała nr 121/02 Zarządu Gminy Władysławów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Władysławów za 2001 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 13:30