Dziennik nr 84 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 czerwca 2002 r.

Nr 84


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2149

nr XXXV/292/2001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r.

 

2150

nr LXIV/579/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002r.

 

2151

nr LXIV/580/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

2152

nr LXIV/583/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie nadania nazw ulic

 

2153

nr XXXII/194/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2002r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 

2154

nr XXXI/196/2002 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 27 marca 2002r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy w Ostrowitem nr XXVIII/172/2001 z dnia 16 listopada 2001r. dotyczącej opłaty miejscowej na 2002r. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 157 z 14.12.01, poz. 3784)

 

2155

nr XXXVII/192/02 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie zwolnień z opłaty stałej wniosku o wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

2156

nr XXVI/153/2002 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/99 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 23.04.99r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od zwrotu wydatków za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

2157

nr XXIX/220/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie zwolnienia bezrobotnych i absolwentów z opłaty stałej od wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz uchylenia uchwały nr XXI/151/2001 Rady Gminy Mieścisko z dnia 15 lutego 2001r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

2158

nr XXV/135/02 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grodziec

 

2159

nr XLIX/338/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Krotoszyn

 

2160

nr XXXVIII/245/2002 Rady Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

2161

nr XXXVIII/246/2002 Rady Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Perzów

 

2162

nr 170/2002 Rady Gminy w Rzgowie z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

2163

nr 171/2002 Rady Gminy w Rzgowie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu na terenie gminy Rzgów

 

2164

nr 172/2002 Rady Gminy w Rzgowie z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz zakazu sprzedaży napojów alkoholowych

 

2165

nr XXVII/179/2002 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

 

2166

nr XXXII/201/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2002r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

 

2167

nr XXIV/186/2002 Rady Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/174/2001r. Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

2168

nr XXII/166/2002 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego

 

2169

nr XXII/167/2002 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

 

2170

nr XXXV/244/2002 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w dożywianiu uczniów w roku 2002

 

2171

nr XLIV/307/2002 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 maja 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

2172

nr XLIV/308/2002 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 maja 2002r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

2173

nr XLIV/309/2002 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 maja 2002r. w sprawie szczególnych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

 

2174

nr XXXIII/208/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 maja 2002r. w sprawie ustalania zasad polityki czynszowej

 

2175

nr XXXIII/209/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 maja 2002r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krzykosy

 

2176

nr XXXV/177/2002 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 maja 2002r. w sprawie uzupełnienia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002"

 

2177

nr XXXVI/254/2002 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 maja 2002r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali

 

2178

nr LII/302/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/293/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 marca 2002r. w sprawie opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

2179

nr LII/309/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 maja 2002r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Miasta i Gminy Buk oraz Regulaminu Targowiska

 

2180

nr XLIX/531/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 maja 2002r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędza

 

2181

nr XLIX/532/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 maja 2002r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gruszczyn

 


INFORMACJA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2182

decyzja nr OPO-820/243-A/2/2002/III/RO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2002r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustalonej dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gnieźnie decyzją Nr OPO-820/243-A/5/2001/III/MJ z dnia 3 października 2001r.

 


SPRAWOZDANIA

2183

informacja opisowa dotycząca realizacji budżetu gminy Kostrzyn za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r.

 

2184

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kramsk za 2001 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 13:33