Dziennik nr 83 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 czerwca 2002 r.

Nr 83


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2126

nr XXVI/202/2002 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 4 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/99 Rady Miasta Raszków z dnia 15 marca 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków zmienionej uchwałą nr XIX/159/2001 Rady Miasta Raszków z dnia 31 marca 2001r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/99 Rady Miasta Raszków z dnia 15 marca 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i miasto Raszków

 

2127

nr XXVI/203/2002 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 4 lutego 2002r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/188/2001 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

 

2128

nr XXXVIII/237/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 

2129

nr XXXVIII/240/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Poniec z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych

 

2130

nr XXI/167/2002 Rady Gminy Czermin z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Czermin na 2002 r.

 

2131

nr XXXVI/203/02 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

2132

nr XXXVI/200/02 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 marca 2002r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

2133

nr XXXVI/267/2002 rady Gminy w Drawsku z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Drawsko na rok podatkowy 2002

 

2134

nr XLVII/403/02 Rady Miasta Czarnków z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

 

2135

nr XXVII/274/2002 Rady Miejskiej w Koźminie z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/183/2000 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.12.2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Koźminie z dnia 29.12.1994r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

2136

nr XLIX/339/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie założenia Gimnazjum z Oddziałami Zamiejscowymi w Benicach i Orpiszewie

 

2137

nr XLIX/340/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 kwietnia 2002r. zmieniająca uchwałę nr VIII/70/99 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 25 marca 1999r, w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie

 

2138

nr XLIX/341/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 kwietnia 2002r. zmieniająca uchwałę nr VII/44/99 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 4 marca 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

 

2139

nr XXXI/205/02 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzającej opłatę administracyjną

 

2140

nr XXVIII/134/2002 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

2141

nr XXXVII/205/02 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/200/02 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 marca 2002r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

2142

nr XLV/226/2002 Rady Gminy w Kole z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Koło

 

2143

nr XLI/288/2002 rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych w budynkach Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kole wzniesionych przy udziale kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

 

2144

nr XXVII/207/2002 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i środków transportowych

 

2145

nr 269/02/III - obwieszczenie - Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 maja 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu miasta Puszczykowa

 


INFORMACJA URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

2146

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/272E/422/W/OPO/2002/AJ i Nr PCC/283c/422/W/OPO/2002/Aj

 


SPRAWOZDANIE

2147

sprawozdanie Zarządu z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2001r.

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

2148

z dnia 3 czerwca 2002r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Rawickiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 13:36