Dziennik nr 82 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r.

Nr 82

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1610

nr XXXVII/266/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

 
1611

nr XXXI/269/2010 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opalenica

 
1612

nr XXXII/270/2010 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod budowę skrzyżowania drogi gminnej z projektowana lokalizacją obwodnicy dla miasta Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej na gruntach wsi Troszczyn

 
1613

nr XLIII/374/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny sprzedawanych nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku

 
1614

nr XLIII/382/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w rejonie ulicy Kochanowskiego

 
1615

nr XLIII/383/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/316/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Chodzieży miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1616

nr XL/240/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie częściowego pozbawienia statusu pomnika przyrody

 
1617

nr XL/244/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmian w dotychczasowym opisie granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta i gminy Wysoka

 
1618

nr XXXVIII/273/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

 
1619

nr XXXVIII/274/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Trzcianka

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
1620

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Śremskiego za rok 2009

 
1621

sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009

 
1622

sprawozdanie Starosty Konińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009

 


POROZUMIENIA

 
1623

z dnia 22 grudnia 2009 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Śremskiego a Burmistrzem Śremu w sprawie zarządzania drogami

 
1624

porozumienie nr ZD.0717-12/09 w sprawie przekazania do realizacji zadania Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy społecznej zawarte w dniu 30 grudnia 2009 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań

 
1625

z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne przez Powiat Poznański niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Tarnowo Podgórne

 
1626

z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne przez Powiat Poznański niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Tarnowo Podgórne

 
1627

z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica przez Powiat Poznański niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Rokietnica

 
1628

porozumienie w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie w 2010 roku zawarte w dniu 29 stycznia 2010 r. pomiędzy Powiatem Śremskim a Miastem Śrem

 
1629

zawarte w dniu 1 lutego 2010 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gmina Opatówek dot. prowadzenia biblioteki

 
1630

aneks do porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego a Gminą Stęszew z dnia 11 lipca 2007 r. - zawarty w dniu 3 lutego 2010 r.

 
1631

zawarte w dniu 5 lutego 2010 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Śremie a Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk w sprawie zarządzania drogami

 
1632

zawarte w dniu 12 lutego 2010 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Śremie a Burmistrzem Książa Wlkp. w sprawie zarządzania drogami

 
1633

porozumienie nr RUM-00033/10 z dnia 15 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej

 


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

 
1634

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Konin

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 
1635

sygn. akt IV SA/Po 661/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. stwierdzający częściową nieważność uchwały nr XXXV/180/2005 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 września 2005 r.

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
1636

z dnia 1 marca 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2010 r.

 
 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 26.06.2012 - 15:01