Dziennik nr 81 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 czerwca 2002 r.

Nr 81


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2080

nr XLIII/273/2002 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002 rok

 

2081

nr XLIII/275/2002 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 

2082

nr XLIV/289/2002 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krobia

 

2083

nr XLIV/290/2002 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata

 

2084

nr 357/LIX/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/IX/95 z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób i bagażu autobusami komunikacji gminnej w Czerwonaku

 

2085

nr XLVII/229/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie podziału Gminy Brodnica na okręgi wyborcze ich granice i numery oraz ustalenia liczby radnych w każdym okręgu

 

2086

nr XXXVI/232/2002 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Dolsk

 

2087

nr XXXVI/217/2002 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

2088

nr XXVIII/253/2002 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/179/2000 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Książ Wlkp. targowisk i ustalenia ich regulaminów

 

2089

nr XXVIII/254/2002 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/227/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej

 

2090

nr XXVIII/255/2002 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Książ Wlkp.

 

2091

nr 493/XLVI/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o.

 

2092

nr 494/XLVI/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w budynkach przy u. Wojska Polskiego 14, 16 i 18 oraz ul. Kopernika 21A, 21C i 21D, stanowiących własność Śremskiego TBS Spółki z o.o.

 

2093

nr 496/XLVI/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

 

2094

nr LII/461/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Skórzewie i określenie obwodu

 


POROZUMIENIA

2095

zawarte w dniu 25 lutego 2002 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Powiatem Wągrowieckim w sprawie realizacji zadań w zakresie zastępczych form opieki rodzinnej

 

2096

zawarte w dniu 2 stycznia 2002 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Powiatem Złotowskim w sprawie powierzenia organizacji zastępczych form opieki rodzinnej

 

2097

zawarte w dniu 5 kwietnia 2002 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim w sprawie powierzenia organizacji zastępczych form opieki rodzinnej

 


INFORMACJE URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2098

nr OCC/193A/1858/W/3/2002/BP oraz PCC/684A/1858/W/3/2002/BP z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie cofnięcia udzielonych koncesji na obrót ciepłem oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła

 

2099

nr OSZ-820/2696-C/27/2002/II/BS z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w drugiej taryfie dla ciepła

 


SPRAWOZDANIA

2100

sprawozdanie Zarządu Gminy Czerwonak z wykonania budżetu za 2001 rok

 

2101

sprawozdanie Zarządu Gminy Skulsk z wykonania budżetu za 2001 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 14:33