Dziennik nr 78 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 kwietnia 2010 r.

Nr 78

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1549

nr XL/235/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 14 stycznia 2010 r.. w sprawie budżetu miasta Luboń na 2010 rok

 
1550

nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaraczewo

 
1551

nr LV/377/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania

 
1552

nr LV/380/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/286/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 
1553

nr LV/381/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz drodze wewnętrznej we wsi Drużyna

 
1554

nr LV/382/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewicach

 
1555

nr XLII/218/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/104/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i studentom kierunków dziennych szkół wyższych

 
1556

nr LII/312/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odrzucania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 
1557

nr XXXV/256/2010 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Ostrzeszów - Pustkowie

 
1558

nr XXXV/257/2010 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie nadania rondu nazwy Ofiar Zbrodni Katyńskiej

 
1559

nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Lisków

 
1560

nr 202/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1561

nr XXXVI/183/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rozdrażew

 
1562

nr XXXVI/184/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dzielice

 
1563

nr XXXVI/185/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grębów

 
1564

nr XXXVI/186/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1565

nr KN.I-10.0911-46/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXVIII/362/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe

 
1566

nr KN.I-10.0911-47/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2010 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXVIII/366/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni

 
1567

nr KN.I-4.0911-51/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr LIV/390/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 250/8, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, 250/14, 250/15, 250/16, 250/17, 250/18, 250/19, 250/20, 250/21, 250/22, 250/23, oraz 250/24

 


ZESTAWIENIE CZYNSZÓW

 
1568

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Bralin

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 20.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.07.2012 - 20:07