Dziennik nr 78 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 maja 2007 r.

Nr 78

 

TREŚĆ
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

2043   nr V/29/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2007 rok

2044   nr VI/32/2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r.

2045    nr VI/41/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/2008/2002 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości

2046    nr VI/42/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Budzyniu

2047    nr VI/47/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XX/138/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

2048    nr V/38/2007 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Margonin, wyznaczenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso

2049    nr V/46/2007 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto i Gminę Margonin za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

2050    nr V/43/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 978/4 położonej w Kościelnej Wsi gm. Gołuchów” w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem MN1, graniczącego z terenem oznaczonym symbolem KL1

2051    nr V/44/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały XLV/314/2006 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego

2052    nr VIII/61/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VII/51/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie: inkasa podatku i opłat lokalnych

2053    nr VI/51/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/17/06 z dnia 6.12.2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Lubasz w 2007 roku

2054    nr VI/52/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubasz

2055    nr VIII/45/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/16/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka

2056    nr VIII/61/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie sieci i obwodów placówek oświatowych

2057    nr VIII/62/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/34/03 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2058    nr VIII/68/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

2059    nr VII/38/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krajence

2060    nr VII/41/2007 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu na rok 2007 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

2061    nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu dróg gminnych

2062    nr VII/42/07 Rady Gminy Wapno z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr III/16/02 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

SPRAWOZDANIA

2063    sprawozdanie Prezydenta Miasta Poznania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2006

2064    sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy, inwestycji, instytucji kultury oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok – Gmina Łęka Opatowska 

 

INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

2065    nr PCC/531-ZTO/1282/W/OPO/2007/AJ, nr OCC/141-ZTO/1282/W/OPO/2007/AJ z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

2066    z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Leszna

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 29.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:11