Dziennik nr 78 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 maja 2006 r.

Nr 78

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1987

nr XXXI/242/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006

 
1988

nr XXVII/174/2005 Rady Gminy Skulsk z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006

 
1989

nr XXXII/245/2005 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 
1990

nr XXXVII/621/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Muzeum Regionalnego w Jarocinie

 
1991

nr XXVIII/178/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Szamocin

 
1992

nr XXVIII/175/2006 Rady Gminy Skulsk z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skulsk

 
1993

nr XXVIII/176/2006 Rady Gminy Skulsk z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Skulsk

 
1994

nr XLIX/329/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/298/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 października 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianki i nadania jej statutu

 
1995

nr XLIX/335/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Trzcianka liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1996

nr XXV/256/2006 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie określenia statusu prawnego dróg gminnych

 
1997

nr XXXVII/306/2006 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przez osobę lub rodzinę nie spełniającą kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej

 
1998

nr XXXVII/307/2006 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych , udzielanej w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"

 
1999

nr 223/06 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Osiek Mały

 
2000

nr XL/258/2006 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Czajcze (leśniczówka)

 
2001

nr L/338/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/250/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzcianka

 


POROZUMIENIA

 
2002

zawarte w Pile w dniu 13 kwietnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Ujście w sprawie przekazania dotacji

 
2003

zawarte w Pile w dniu 19 kwietnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wysoka w sprawie przekazania dotacji

 
2004

zawarte w Pile w dniu 19 kwietnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie przekazania dotacji

 
2005

zawarte w Pile w dniu 19 kwietnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Szydłowo w sprawie przekazania dotacji

 
2006

zawarte w Pile w dniu 19 kwietnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w sprawie przekazania dotacji

 
2007

zawarte w Pile w dniu 19 kwietnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Misteczko Krajeńskie w sprawie przekazania dotacji

 


SPRAWOZDANIA

 
2008

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2005 rok

 
2009

sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2005 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 23.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 02.11.2012 - 11:24