Dziennik nr 78 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 czerwca 2002 r.

Nr 78


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2011

nr 338/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21 stycznia 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wieleń

 

2012

nr XXXV/247/2002 Rady Miejskiej Grabowa n. Prosną z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Grabów n. Prosną na 2002r.

 

2013

nr XXXV/228/2002 Rady Gminy Perzów z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe

 

2014

nr XXXI/538/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2002r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych

 

2015

nr XXXI/539/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2002r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Dębickiej Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ostrowie Wlkp. do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej w celu wykonywania zadań zleconych i zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

2016

nr XLII/532/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skrzynkach

 

2017

nr XLI/369/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szamotuły w miejscowości Kępa

 

2018

nr XLI/371/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w miejscowości Witoldzin

 

2019

nr XXVI/226/2002 Rady Gminy Granowo z dnia 28 marca 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sportowej w Granowie

 

2020

nr XXVI/228/2002 Rady Gminy Granowo z dnia 28 marca 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo

 

2021

nr XXVI/230/2002 Rady Gminy Granowo z dnia 28 marca 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo

 

2022

nr XLIII/54/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec - działka nr ewid. 274

 

2023

nr XLIII/542/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Runowie

 

2024

nr XXIX/272/2002 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 17 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXVI/236/2001 z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 

2025

nr XXXVII/191/02 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/169/01 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek podatku i opłat lokalnych

 

2026

nr XLV/320/2002 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 marca 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sompolno

 

2027

nr XLV/321/2002 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 marca 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno

 

2028

nr XXXI/207/02 Rady Gminy Trzcinica z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Trzcinica

 

2029

nr 27/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

 

2030

nr XXXV/358/2002 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Kolejowej w Gnieźnie

 

2031

nr XXXIX/268/2002 Rady Miejskiej Grabowa n. Prosną z dnia 26 kwietnia 2002r. o sprostowaniu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Grabów n. Prosną na rok 2002

 

2032

nr 254/02 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2002r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji na 2002r. Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

2033

nr XXXI/269/2002 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków na obszarze wsi Izdebno

 

2034

nr XXXV/308/2002 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulicy Sierakowskiej i Powstańców Wlkp

 

2035

nr XXXII/559/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/538/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2002r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych

 

2036

nr XXXII/560/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie nr XXXI/539/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2002r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Dębickiej Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ostrowie Wlkp. do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej w celu wykonywania zadań zleconych i zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

2037

nr XXXI/190/2002 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 13 maja 2002r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół na terenie gminy Zaniemyśl

 

2038

nr LXXXVII/992/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 14 maja 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego " w rejonie ul. Św. Wawrzyńca" w Poznaniu

 

2039

nr XLV/567/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 maja 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Kamionki - działki nr ewid. 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 405/2, 437/1

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

2040

nr XLII/217/02 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/168/01 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29.06.2001r. w sprawie Statutu Powiatu Obornickiego

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

2041

nr SO 7/16-d/Ka/02 z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2002 gminy Rozdrażew

 


INFORMACJE URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

2042

decyzja nr OPO-820/1376-A/2/2002/IV/RO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2002 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Wawin Metalplast - Buk spółka z o.o. z siedziba w Buku

 

2043

decyzja nr OPO-820/1270-A/2/2002/IV/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2002 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zespół Elektrociepłowni Poznańskich Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu

 

2044

decyzja nr OPO-820/540--A/2/2002/IV/AK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2002 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez "Megawat" spółka z o.o. z siedzibą w Rogoźnie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 06.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 14:42