Dziennik nr 76 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 czerwca 2002 r.

Nr 76


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1954

nr LIII/517/2002 Rady Gminy Suchy Las z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2002 rok

 

1955

nr XXVIII/293/2002 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 11 marca 2002 r. dot. uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej roku 2002

 

1956

nr XXIX/211/2002 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szamocin

 

1957

nr XXX/178/02 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

1958

nr XLVIII/434/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzcianki

 

1959

nr XLVIII/435/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/74/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcianka oraz granic ich obwodów

 

1960

nr XLVI/396/02 Rady Miasta Czarnków z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie zmiany opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Czarnkowie

 

1961

nr XXXVIII/342/2002 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 

1962

nr 4/02 Rady Gminy Lipka z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

1963

nr XXVII/252/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opłat lokalnych

 

1964

nr XXVII/253/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz obniżenia stawki podatku od nieruchomości

 

1965

nr XXXVIII/261/2002 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/74/99 z dnia 14 października 1999 r. dotyczącej określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 

1966

nr XXXVII/333/2002 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupcy w rejonie ul. Wygonowej

 

1967

nr XXVIII/256/2002 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad korzystania z gminnego kąpieliska w Prusimiu

 

1968

nr XXVIII/257/2002 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych

 

1969

nr XXVIII/258/2002 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy

 

1970

nr XXVIII/259/2002 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków

 

1971

nr XXVIII/261/2002 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w gminie Kwilcz

 

1972

nr XLVII/521/02 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/100/95 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie objęcia ochroną gruntów rolnych zaliczonych do klas IV, IV a i IV b wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego

 

1973

nr XLVII/524/02 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży garaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży ich najemcom lub dzierżawcom

 

1974

nr XLIII/301/2002 Rady Gminy w Starym Mieście z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędy Gminy w Starym Mieście

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

1975

nr XLVI/210/2002 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Wolsztyńskiego na okręgi wyborcze

 


SPRAWOZDANIA

1976

z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Rakoniewice za 2001 rok

 

1977

z wykonania budżetu Miasta Słupcy za 2001 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:12