Dziennik nr 75 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 czerwca 2002 r.

Nr 75


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

1927

nr 19/02 z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1928

nr XLII/444/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia umownych stawek oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

1929

nr XXXVIII/425/2002 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Śmigiel

 

1930

nr XXIV/185/2002 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 

1931

nr XXXVI/188/2002 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/181/2001 z dnia 27 listopada 2001 r. o opłatach lokalnych

 

1932

nr XXXVI/189/2002 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/170/2001 z dnia 30 października 2001 r. dotyczącej podatku od posiadania psów

 

1933

nr XXXVI/190/2002 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr X/51/99 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa na obszarze gminy Kamieniec oraz wyznaczenia inkasentów

 

1934

nr XXXVIII/344/2002 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

1935

nr XXXIV/233/02 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychwale do wydawania decyzji administracyjnych

 

1936

nr XLVIII/331/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn i warunków sprzedaży tych napojów

 

1937

nr XLII/377/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zwrotu wydatków poniesionych z opieki społecznej na świadczenia w formie gorącego posiłku przyznane uczniom szkoły podstawowej lub gimnazjum

 

1938

nr XXVIII/266/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie programu polityki mieszkaniowej miasta i gminy Stęszew

 

1939

nr XXIV/155/2002 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

 

1940

nr XLV/446/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Kościana uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Kościanie

 

1941

nr XLV/447/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kościana

 

1942

nr XLV/450/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościana

 

1943

nr 11/2002 Rady Gminy Lipka z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy

 

1944

nr 217/XXX/2002 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

1945

nr XLII/280/2002 Rady Gminy Duszniki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w części gminy Duszniki, w miejscowościach : Sarbia, Grzebienisko, Grodziszczko, Mieściska, Młynkowo, Wilkowo, Kunowo. Ceradz Dolny, Sękowo, Duszniki, Wilczyna

 

1946

nr XLII/281/2002 Rady Gminy Duszniki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze działek o nr ewid. 95/6, 119/17 w miejscowości Wilczyna - gmina Duszniki

 

1947

nr XLII/282/2002 Rady Gminy Duszniki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej MN 1 i MN 2 na obszarze działki nr 126 we wsi Mieściska - gmina Duszniki

 

1948

nr XLII/283/2002 Rady Gminy Duszniki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w miejscowości Sękowo na obszarze działki o nr ewid. 337L/1 w gminie Duszniki

 

1949

nr XXXVIII/201/2002 Rady Gminy Kamieniec z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie podziału gminy Kamieniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 


OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w POZNANIU

1950

z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2001 r.

 


SPRAWOZDANIE

1951

z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2001 rok

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1952

nr OPO-820/263-A/8/IV/2002/JP z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1953

z dnia 17 maja 2002 r. o decyzji umarzającej postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 03.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:15