Dziennik nr 72 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 maja 2002 r.

Nr 72


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1862

nr XXIX/430/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

 

1863

nr XXVII/261/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu

 

1864

nr XLII/551/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kaliszu

 

1865

nr XLII/552/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Kalisza Nr VII/92/99 z dnia 25 marca 1999 r.

 

1866

nr XLII/562/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2002

 

1867

nr XLII/557/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie Miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu i zasad stosowania ulg z tytułu odpłatnego korzystania z nieruchomości gruntowych

 

1868

nr XXI/165/2002 Rady Gminy Czermin z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie budżetu gminy Czermin na rok 2002

 

1869

nr XXXII/278/2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/271/2001 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia preliminarza wydatków na 2002 rok wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

1870

nr XXXI/270/02 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na pomoc obiadową

 

1871

nr XXXI/271/02 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 roku

 

1872

nr LVI/507/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

1873

nr XXXIX/291/2002 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

1874

nr XXXIX/292/2002 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miejska Górka

 

1875

nr XXXII/240/02 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/216/01 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

1876

nr XXXIV/187/2002 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kuślin

 

1877

nr XLIII/566/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu

 

1878

nr XLIII/571/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/524/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej na rok podatkowy 2002

 

1879

nr XXVI/188/2002 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

1880

nr XLIII/552/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

 

1881

nr XXXVII/291/2002 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

1882

nr LI/510/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad zwrotu w części lub całości wydatków poniesionych przez Gminę Piła na dożywianie uczniów szkól podstawowych i gimnazjów w 2002 roku

 

1883

nr 224/02 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 65/99 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 28 października 1999 r. w sprawie odpłatności za odbiór stałych odpadów komunalnych

 

1884

nr XXVI/173/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Mikstat

 

1885

nr XL/418/02 Rady Gminy Złotów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pieczynek

 

1886

nr XXXIV/288/2002 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2002 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.

 


KOMUNIKAT STAROSTY PLESZEWSKIEGO

1887

z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2002 r. w domach pomocy społecznej działających na terenie powiatu pleszewskiego

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY TURECKIEGO

1888

nr 10/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na rok 2002

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1889

nr WCC/131A/300/W/OPO/2002/AJ i Nr PCC/138A/300/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorstwa, przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza na wniosek Sydkraft Złotów Sp. z o.o. w Złotowie

 

1890

nr WCC/893B/186/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Śremie

 


SPRAWOZDANIA

1891

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Oborniki za rok 2001

 

1892

z realizacji budżetu Miasta Obrzycko za 2001 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:23