Dziennik nr 71 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 maja 2007 r.

Nr 71

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1879

nr 39 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2007 rok

 
1880

nr IV/28/07 Rady Gminy Damasławek z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozielsko, gmina Damasławek

 
1881

nr VII/34/2007 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszówka na 2007 rok

 
1882

nr VII/31/2007 Rady Gminy Olszówka z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
1883

nr V/41/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Rakoniewice

 
1884

nr V/50/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od posiadania psów i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 
1885

nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/264/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp.

 
1886

nr VI/39/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Grodzisk Wlkp. w czasie trwania obchodów "Dni Grodziska" w dniach 15 do 17 czerwca 2007 r.

 
1887

nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

 
1888

nr VI/43/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym"

 
1889

nr VI/29/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie

 
1890

nr VI/39/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie gminy Rawicz w ramach zasady de minimis

 
1891

nr VI/40/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową

 
1892

nr VI/48/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rawicz na lata 2007-2011

 
1893

nr VI/30/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

 
1894

nr V/31/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tego podatku oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

 
1895

nr V/38/07 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1896

nr VII/47/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/192/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie

 
1897

nr VII/48/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/194/05 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie

 
1898

nr VII/50/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/36/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 
1899

nr V/38/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 16.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:23