Dziennik nr 70 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 maja 2002 r.

Nr 70


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1838

nr XXV/246/2001 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia oprocentowania od opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność płaconych w systemie ratalnym

 

1839

nr XXVI/377/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Środa Wlkp. - Topolska IV

 

1840

nr XXVI/173/2002 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedecz

 

1841

nr XXVI/174/2002 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przedecz

 

1842

nr XLII/287/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach

 

1843

nr XXXVIII/272/02 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

1844

nr XLII/474/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu porządkowego korzystania ze środków gminnej komunikacji zbiorowej Gminy Rokietnica, stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały nr IV/53/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji gminnej na terenie gminy Rokietnica (tekst jednolity - uchwała XXIX/305/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku)

 

1845

nr XXXIX/370/2002 Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kazimierz Biskupi

 

1846

nr XXXIX/371/2002 Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

1847

nr XXXIX/373/2002 Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

1848

nr XXXIX/376/2002 Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania i zwrotu wydatków na dożywianie

 

1849

nr LII/516/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji i opłat za składowanie odpadów na wysypisku śmieci

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

1850

nr XLVIII/698/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/646/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2002

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1851

nr OPO-820/2863-A/4/2002/III/MJ z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową z siedzibą w Gostyniu

 

1852

nr OPO-820/186-A/6/2002/II/AS z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Przedsiębiorstwo Państwowe w Śremie

 

1853

nr OPO-820/3706-A/6/2002/I/ED z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez SYDKRAFT POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1854

nr WCC/153C/525/W/OPO/2002/AJ i nr PCC/162B/525/W/OPO/2002/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza na wniosek Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie

 


SPRAWOZDANIE

1855

z wykonania budżetu Gminy Jarocin za rok 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 24.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:28