Dziennik nr 67 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 kwietnia 2010 r.

Nr 67

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1386

nr XXX/362/2009 Rady Gminy w Łubowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Wierzyce, działka 116

 
1387

nr XXX/364/2009 Rady Gminy w Łubowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rezydencjonalnej w Przyborowie, działki nr ewid. 42, 43, 45 i w Wierzycach dz. nr ewid. 201

 
1388

nr XLI/269/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
1389

nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2010

 
1390

nr XLIV/332/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1391

nr XXXVI/193/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1392

nr XL/283/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Chodzieskiego

 
1393

nr XXXVI/284/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu rawickiego w roku 2010

 


UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
1394

nr 1/5/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. orzekająca nieważność uchwały nr XXXVII/452/2009 . Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
1395

nr 1/50/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. orzekająca częściową nieważność uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 310/XXXI/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 282/XXXI/05 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Wieleń

 
1396

nr 1/53/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. orzekająca częściową nieważność uchwały nr XLVI/308/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku od nieruchomości

 
1397

nr 1/58/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. orzekająca nieważność uchwały nr XXVII/2010/2009 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 października 2009 r. sprawie regulaminu określającego trybu udzielania i rozliczania oraz kontroli wydatkowania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowotomyskiego

 
1398

nr 2/102/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. orzekająca częściową nieważność uchwały nr XLI/256/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych

 
1399

nr 2/109/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. orzekająca częściową nieważność uchwały nr XLV/356/2009 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego przez niepubliczne szkoły i placówki oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
1400

nr 2/110/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. orzekająca nieważność uchwały nr XLI/282/09 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasta Czarnków

 
1401

nr 2/111/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. orzekająca częściową nieważność uchwały nr XXIII/327/2009 rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty prowadzonych na terenie Gminy Krzyż Wlkp. przez podmioty nienależace do sektora finansów publicznych

 
1402

nr 2/119/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXVII/252/2009 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Tureckiego spółkom wodnym melioracyjnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1403

nr KN.I-2-0911-28/10 z dnia 15 lutego 2010 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXV/228/2009 rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy

 


POROZUMIENIE

 
1404

nr 1/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Rawickim a Gminą Rawicz w sprawie powierzenia wykonywania zadań

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
1405

sprawozdanie Prezydenta Miasta Konina z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok

 
1406

sprawozdanie Starosty Szamotulskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok

 
1407

sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok

 


INFORMACJA GMINY

 
1408

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasoby mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chodzież

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1409

nr OPO-4210-1(7)/2010/458/VI/ASz z dnia 12 lutego 2010 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 21:52