Dziennik nr 66 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 maja 2002 r.

Nr 66


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1787

nr XXX/187/01 Rady Gminy Bralin z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia stawek za składowanie odpadów na składowisku w Nowej Wsi Ks. i uchwalenia maksymalnych stawek za wywóz odpadów komunalnych stałych i ciekłych

 

1788

nr XXXI/188/02 Rady Gminy Bralin z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Bralin na 2002 rok

 

1789

nr XXXI/189/02 Rady Gminy Bralin z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia na obszarze Gminy Bralin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

1790

nr XXXI/190/02 Rady Gminy Bralin z dnia 28 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr XIV/89/2000 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bralin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży

 

1791

nr XXXIII/144/2002 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 18 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin

 

1792

nr XXX/261/2002 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/20/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kucharkach

 

1793

nr XXX/265/2002 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków poprodukcyjnych do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów

 

1794

nr XXXII/180/2002 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 27 marca 2002 r. zmieniająca uchwały w sprawie gimnazjów

 

1795

nr XL/263/02 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały o ustaleniu opłaty administracyjnej

 

1796

nr XLV/223/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brodnica

 

1797

nr XXXVIII/261/2002 Rady Miejskiej Grabowa n. Prosną z dnia 8 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Grabów n. Prosną

 

1798

nr XXVII/195/2002 Rady Gminy w Dominowie z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dominowo

 

1799

nr XXVII/196/2002 Rady Gminy w Dominowie z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1800

nr OPO-820/1265-A/4/2002/IV/ED z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zespól Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. z siedzibą w Koninie

 


SPRAWOZDANIA

1801

sprawozdanie Zarządu Gminy Dominowo z realizacji budżetu Gminy Dominowo za 2001 rok

 

1802

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobyla Góra za 2001 rok

 

1803

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za 2001 rok

 

1804

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2001 rok

 

1805

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:41