Dziennik nr 63 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 maja 2002 r.

Nr 63


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

1723

nr 16/02 z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1724

nr XXXV/374/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

 

1725

nr XXX/200/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

1726

nr XLII/280/2002 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/193/2001 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych

 

1727

nr XXXVI/262/2002 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania warunków obrotu tymi napojami w Mieście i Gminie Ostrzeszów

 

1728

nr XXXII/169/2002 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

1729

nr XXXII/237/02 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

1730

nr XXXII/238/02 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej

 

1731

nr XXXII/239/02 Rady Miejskiej w Borku Wlkp. z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

1732

nr XXVII/131/2002 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czajkowie

 

1733

nr XXXVIII/238/2002 Rady Gminy Białośliwie z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

1734

nr XXXVIII/239/2002 Rady Gminy Białośliwie z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/168/2000 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 grudnia 2000 r. dotycząca zmiany uchwały Nr XXIV/158/2000 Rady Gminy Białośliwie w sprawie opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej pobierania

 

1735

nr XXXII/206/2002 Rady Gminy Lipno z dnia 20 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Lipno oraz ustalenia granic ich obwodów

 

1736

nr XXXII/210/2002 Rady Gminy Lipno z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

1737

nr XXXII/211/2002 Rady Gminy Lipno z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipno

 

1738

nr XXIV/183/2002 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 

1739

nr XL/225/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/194/01 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłaty targowej i administracyjnej

 

1740

nr L/500/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na cele rolne

 

1741

nr XLIV/339/2002 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

1742

nr XLIV/340/2002 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie ustalenia umownych stawek oprocentowania przy ratalnym uiszczaniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

1743

nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury

 

1744

nr XXXIII/326/02 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany załącznika do Statutu Gminy Łobżenica

 

1745

nr XXXVI/326/2002 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupcy w rejonie ul. Kopernika - Traugutta

 

1746

nr XXXV/9/2002 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/37/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

1747

nr XL/262/02 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów

 

1748

nr XXVI/186/2002 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/114/97 Rady Gminy Budzyń z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze lub całkowitego zwolnienia od opłat

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1749

nr XXV/168/2001 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego

 

1750

nr XXVII/178/2001 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych

 

1751

nr XXVII/183/2001 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponagimnazjalnych prowadzonych przez powiat kaliski

 


KOMUNIKAT STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO

1752

z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie ustalenia kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2002

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1753

nr OPO-820/260-A/4/2002/IV/JP z dnia 24 kwietnia 2002 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustalona przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej z siedziba w Słupcy

 


SPRAWOZDANIA

1754

z realizacji budżetu i zadań społeczno - gospodarczych Gminy Blizanów za 2001 rok

 

1755

z wykonania budżetu Gminy Kiszkowo za 2001 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 12:50