Dziennik nr 58 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 maja 2002 r.

Nr 58


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1634

nr XXXIV/317/2001 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

 

1635

nr XLII/222/2001 Rady Miasta Luboń z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2002

 

1636

nr XXXIV/49/2001 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie podatku o od środków transportowych

 

1637

nr XXXVII/333/2002 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wysokości bonifikaty dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

1638

nr XXXVII/337/2002 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież, wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 

1639

nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

1640

nr XXXVII/340/2002 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chodzieży

 

1641

nr XXXVII/341/2002 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

1642

nr XXXVI/191/2002 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/183/2001 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

1643

nr 254/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej

 

1644

nr LII/348/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Miasta i Gminy Września

 

1645

nr XXI/153/2002 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej

 

1646

nr XXI/154/2002 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

1647

nr XXI/155/2002 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/142/2001 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych

 

1648

nr XXXVIII/251/2002 Rady Miejskiej w Międzychodzie z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody

 

1649

nr XXXIX/228/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

1650

nr XXXIX/229/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

1651

nr SO 7/14-D/Ka/02 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2002 Miasta i Gminy Kobylin

 

1652

nr SO 7/17-P/Ka/02 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Kobylin

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

1653

z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Kole

 

1654

z dnia 9 kwietnia 2002 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Śmigla

 

1655

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Kalisza

 


SPRAWOZDANIA

1656

z wykonania budżetu Gminy Komorniki za 2001 rok

 

1657

z wykonania budżetu Gminy Kraszewice za rok 2001

 

1658

z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2001

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 06.05.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 13:08