Dziennik nr 56 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 kwietnia 2005 r.

Nr 56

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1748

nr XXIII/246/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok

 
1749

nr XVIII/122/2004 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005

 
1750

nr XXVIII/183/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

 
1751

nr XXXIII/433/2004 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2005r.

 
1752

nr XXVI/280/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2005

 
1753

nr XIX/135/2005 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w miejscowości Rusiborek, gm. Dominowo

 
1754

nr XIX/136/2005 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w Bukowym Lesie, gm. Dominowo

 
1755

nr XXXV/292/2005 Rady Gminy Dopiewo z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Poznańskiej, działki nr ewid. 306/7, 306/18 do 306/24, 701/1 oraz części działki nr ewid. 307

 
1756

nr XXIX/256/2005 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/2, 136/3 i 136/33 w miejscowości Turowo gmina Pniewy

 
1757

nr XX/186/2005 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1758

nr XX/192/2005 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, (Dz. Urz.Woj. Wiel. Nr 94, poz. 2324 z 3 lipca 2002r. i Nr 166, poz. 5010 z 17 grudnia 2002r.)

 
1759

nr XXVI/78/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych zasad przyznawania , wypłacania i wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
1760

nr XXVI/79/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Obrzycko

 
1761

nr XXVI/81/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1762

nr XXVI/83/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 marca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
1763

nr XXVI/84/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
1764

nr XXVI/85/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
1765

nr XXXVIII/328/2005 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mosina

 
1766

nr XXXVIII/330/2005 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Mosina

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1767

nr SO-14/1D/04/Pi z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Wieleniu nr 207/XXVI/04 z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Wieleń na 2005 rok

 
1768

nr SO-10/5/P/2005/Ln z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Śrem

 
1769

nr SO-0951/50/16/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Zaniemyśl

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 11:56