Dziennik nr 54 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 kwietnia 2002 r.

NR 54


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

1562

nr 14/02 z dnia 15 kwietnia 2002r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1563

nr XXXV/194/2002 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 13 lutego 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęka Opatowska

 

1564

nr XXXV/195/2002 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 13 lutego 2002r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

1565

nr XXXV/224/2002 rady Gminy Perzów z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Perzowie

 

1566

nr XXVI/375/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej z funkcją mieszkaniową, położonego w rejonie ulic Zakole i Kochanowskiego w Środzie Wlkp.

 

1567

nr XXVI/376/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wlkp.

 

1568

nr XXVI/378/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Brodowo, gm. Środa Wlkp.

 

1569

nr XXI/544/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002r.

 

1570

nr XXXIV/203/2002 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobylin

 

1571

nr XXXIV/211/2001 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/190/2001 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Kobylin na rok 2002

 

1572

nr 248/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

1573

nr 249/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2002r. zmieniająca uchwałę nr 235/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

1574

nr XXX/202/02 Rady Gminy Trzcinica z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Trzcinica i warunki sprzedaży tych napojów

 

1575

nr XLV/388/02 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/374/01 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

1576

nr XLV/389/02 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/339/01 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych parkingach w mieście

 

1577

nr XLV/390/02 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/352/01 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 września 2001r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zwierane w pierwszej kolejności

 

1578

nr XXIX/279/2002 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Kępno

 

1579

nr XXXIX/281/2001 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie ustalenia statutów Sołectw Gminy Kępno

 

1580

nr XLII/438/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna w rejonie ulic Sygietyńskiego i Kiepury

 

1581

nr XLII/439/2002 rady Miejskiej Leszna z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993r. dotyczącej terenu w rejonie ul. Kąkolewskiej

 

1582

nr XLII/440/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna w rejonie ulic Kanałowej, Lipowej, 1 Maja i torów PKP

 

1583

nr XXIII/203/02 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 4 marca 2002r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

1584

nr XXIII/210/02 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 4 marca 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/198/01 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie obniżenia wysokości stawki średniej ceny skupu żyta

 

1585

nr XXXIV/348/2002 Rady Miasta Gniezna z dnia 15 marca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego terenu przy ul. Żerniki, działki nr 4, 7, 8, 54 arkusz 148 w Gnieźnie

 

1586

nr XXVIII/152/2002 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 marca 2002r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały dotyczącej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r.

 


POROZUMIENIE

1587

zawarte z dnia 19 marca 2002r. pomiędzy gminą Piła a Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.04.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 13:22