Dziennik nr 53 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 kwietnia 2005 r.

Nr 53

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1650

nr 73/05 z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1651

nr XXI/103/05 Rady Gminy Lipka z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 
1652

nr XXI/104/05 Rady Gminy Lipka z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipka

 
1653

nr XXI/106/05 Rady Gminy Lipka z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Lipka i gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych

 
1654

nr XXXVI/232/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego działki nr 43/14, ark. 2 we wsi Rudki w gminie Trzemeszno

 
1655

nr XXXVI/233/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego, części działek 66 i 57, ark. 1, przy ul. Mogileńskiej w Trzemesznie

 
1656

nr XXIX/348/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychicznego im. Oskara Bielawskiego oraz Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie jako "Przestrzeń dobra publicznego"

 
1657

nr XX/130/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok 2005

 
1658

nr XX/132/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 
1659

nr XXV/151/05 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łobżenica

 
1660

nr XXV/74/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok

 
1661

nr XVII/130/05 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
1662

nr XXV/165/2005 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka

 
1663

nr XXV/166/2005 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka

 
1664

nr XXV/167/2005 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka

 
1665

nr 155/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadarzyce

 
1666

nr XXVII/264/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/166/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 marca 2004 roku dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice

 
1667

nr XXVII/265/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rakoniewice

 
1668

nr XXV/174/2005 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno

 
1669

nr XX/115/2005 Rady Gminy Połajewo z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1670

nr XX/118/2005 Rady Gminy Połajewo z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska

 
1671

nr XX/119/2005 Rady Gminy Połajewo z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Połajewo

 
1672

nr XXIV/176/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1673

nr XXIV/177/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu oraz ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
1674

nr XXII/155/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

 
1675

nr XXII/157/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

 
1676

nr XXXI/494/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 
1677

nr XXXII/502/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/459/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005 w zakresie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2005

 
1678

nr XXXII/507/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania "Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego na lata 2007-2020"

 
1679

nr XXXII/508/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/459/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005

 
1680

nr XXXII/510/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 
1681

nr XXXII/511/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1682

nr OPO-4210-2(12)/2005/154/III/JP z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Dalkia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu

 
1683

nr OPO-4210-10(7)/2005/1363/III/RO z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez "STOMIL" sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:04