Dziennik nr 53 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, z dnia 19 kwietnia 2002 r.

Nr 53


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1536

nr XXVI/139/2001 Rady Gminy Rychtal z dnia 20 listopada 2001r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

1537

nr 326/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakownia, gm. Murowana Goślina, dla działek nr 36/1, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 48

 

1538

nr XLV/414/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Trzcianka

 

1539

nr XLII/297/2002 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 

1540

nr XXIV/210/01 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/194/01 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy

 

1541

nr XXVI/366/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie opłaty targowej

 

1542

nr 334/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy

 

1543

nr 330/2002 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie zasad zwrotu zasiłków zwrotnych przyznanych z budżetu gminy

 

1544

nr 33012002 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

1545

nr XXXIV/178/2002 Rady Gminy w Malanowie z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Gminy Malanów

 

1546

nr XXXIV/179/2002 Rady Gminy w Malanowie z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/161/2001 Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

1547

nr XXVIII/52/2002 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zasad zwrotu zasiłków celowych zwrotnych przyznanych z budżetu gminy

 

1548

nr XXXIV/185/02 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 28 lutego 2002. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 

1549

nr XXXIV/189/02 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie regulaminu targowisk

 

1550

nr XLVI/425/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/381/01 rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2001r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

1551

nr XLVI/428/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego w Trzciance i ustalenia jego regulaminu

 

1552

nr XXXII/164/2002 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 6 marca 2002r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy i miasta Stawiszyn liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

1553

nr 347/XL/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr 321/XXXV/01 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r

 

1554

nr XXXII/319/2002 Rady Gminy Czarnków z dnia 12 marca 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/288/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy Czarnków w odniesieniu do żywienia dzieci w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach

 

1555

nr XXXI/322/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Witkowo

 

1556

nr XXV/217/02 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 26 marca 2002r. w sprawie trybu i zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

 

1557

nr XXVIII/152/2002 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 marca 2002r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 

1558

nr XXVI/233/2002 Rady Gminy Granowo z dnia 28 marca 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Granowo

 

1559

nr XXVI/234/2002 Rady Gminy Granowo z dnia 28 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r.

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

1560

nr SO 9/10-D/Ka/02 z dnia 21 marca 2002r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

 


SPRAWOZDANIE

1561

uchwała nr 21/2002 Zarządu Miejskiego w pile z dnia 5 marca 2002r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piły za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 19.04.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 13:26