Dziennik nr 52 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 kwietnia 2005 r.

Nr 52

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1617

nr 112/XVIII/2005 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2005 rok określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych prze miasto Sulmierzyce

 
1618

nr XXVI/192/2005 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kobyla Góra w roku 2005

 
1619

nr XXI/103/2005 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 
1620

nr XXI/104/2005 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

 
1621

nr XIX/178/2005 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2005 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Koźmin Wielkopolski

 
1622

nr XIX/180/2005 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Koźmin Wielkopolski

 
1623

nr XXVIII/163/2005 Rady Gminy Żelazków z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1624

nr 145/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół samorządowych i przedszkolach prowadzonych prze gminę i miasto Jastrowie

 
1625

nr 147/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Jastrowie

 
1626

nr 149/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 lutego 2005r. zmieniająca uchwałę nr 73/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy i miasta Jastrowie

 
1627

nr XXI/187/2005 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1628

nr XXXIV/242/2005 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Trzcianka niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom oraz przedszkolom

 
1629

nr XXXIV/246/2005 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/297/200 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie nadania statutu Trzcianeckiemu Domowi Kultury w Trzciance

 
1630

nr XXIV/258/2005 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie ulic: Górniczej i Przemysłowej

 
1631

nr XXIV/261/2005 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego w 2005 roku wysokość i warunki wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek

 
1632

nr XVII/116/2005 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zakrzewo

 
1633

nr XXVII/196/2005 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zlotów

 
1634

nr XXVII/197/2005 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

 
1635

nr XXVII/198/2005 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę przyznanej pomocy pieniężnej osobie lub rodzinie, które nie spełniają kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej

 
1636

nr XXVII/141/2005 Rady Gminy Turek z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

 
1637

nr XXVII/144/2005 Rady Gminy Turek z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Turek na 2005 rok

 
1638

nr XXX/135/2005 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1639

nr XXIII/131/2005 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 marca 2005r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek: dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Brodnica na rok 2005

 
1640

nr XXIII/201/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 10 marca 2005r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Ostrzeszów na rok 2005

 
1641

nr XXIII/202/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 10 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1642

nr XXIII/203/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 10 marca 2005r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia tzn. Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrzeszowie na ul. Kościuszki nr 2

 
1643

nr 442 Rady Miasta Konina z dnia 16 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Konina

 
1644

nr 446 Rady Miasta Konina z dnia 16 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr 277 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2004-2008

 
1645

nr XXIV/189/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 17 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
1646

nr XXIV/193/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 17 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/273/2002 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 14 lutego 2002r. w sprawie : przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002-2007 w gminie Nekla

 
1647

nr XXXI/154/2005 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 17 marca 2005r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
1648

nr XXIX/169/2005 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

 
1649

informacja z wykonania budżetu gminy Nekla za rok 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:06