Dziennik nr 51 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 kwietnia 2005 r.

Nr 51

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1575

nr XXXV/291/2005 Rady Gminy Pobiedziska z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Wronczynem

 
1576

nr XXXV/292/2005 Rady Gminy Pobiedziska z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Wagowo

 
1577

nr XXXV/293/2005 Rady Gminy Pobiedziska z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Biskupice

 
1578

nr XXXV/294/2005 Rady Gminy Pobiedziska z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Bugaj

 
1579

nr XXXV/295/2005 Rady Gminy Pobiedziska z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Kołata

 
1580

nr XXXV/296/2005 Rady Gminy Pobiedziska z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Gorzkie Pole

 
1581

nr XXXV/297/2005 Rady Gminy Pobiedziska z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Promienko

 
1582

nr XXXV/298/2005 Rady Gminy Pobiedziska z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nadania nazwy projektowanym ulicom we wsi Złotnicki

 
1583

nr XXI/119/2005 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miłosławiu

 
1584

nr XXI/120/2005 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 
1585

nr XXI/122/2005 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miłosław oraz granic ich obwodów

 
1586

nr XXI/123/2005 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego

 
1587

nr XXXVII/282/2005 Rady miejskiej w Obornikach z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Oborniki w roku 2005

 
1588

nr XXIII/173/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespole szkół prowadzonych przez gminę Wronki

 
1589

nr XX/167/2005 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opalenica

 
1590

nr XX/168/2005 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 lutego 2005r. uchylającą uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych

 
1591

nr XXVII/270/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rokietnica

 
1592

nr XXXVI/312/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suchy las

 
1593

nr XXXIII/208/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1594

nr XXI/122/2005 Rady Gminy Damasławek z dnia 18 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia

 
1595

nr XXI/123/2005 Rady Gminy Damasławek z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1596

nr 158/2005 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 21 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
1597

nr 160/2005 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 21 marca 2005r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Osiek Mały

 
1598

nr XXVIII/273/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, gmina Rokietnica

 
1599

nr XXVIII/274/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stale zamieszkującymi i właścicielami gruntów położonych w miejscowości Kiekrz-rejon ul. Krętej ( działka nr 453 i część działki nr 459)

 
1600

nr XXVIII/276/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stale zamieszkującymi i właścicielami gruntów położonych na terenie miejscowości "Cerekwica część wsi Mrowino"

 
1601

nr XXVIII/278/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stale zamieszkującymi i właścicielami gruntów położonych na terenie miejscowości " Gajówka Sobota" stanowiąca gajówkę " o włączenie do" wsi Sobota" i ustalenie nazwy "Sobota wieś"

 
1602

nr XXVIII/280/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę Rokietnica

 
1603

nr XXVIII/281/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1604

nr XXVIII/282/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy

 
1605

nr XXVIII/286/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/270/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rokietnica

 
1606

nr XXIV/186/2005 Rady Gminy Siedlec z dnia 22 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1607

nr XXV/251/2005 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański

 
1608

nr XXV/252/2005 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański

 
1609

nr XXV/255/2005 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański

 
1610

nr XXV/256/2005 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 
1611

nr XXVI/276/2005 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/252/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański

 
1612

nr XXVI/277/2005 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/255/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański

 
1613

nr XXVII/195/2005 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1614

nr XXVII/196/2005 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Rade Powiatu w Pleszewie

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY KĘPIŃSKIEGO

 
1615

sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kępińskiego za rok 2004

 


OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
1616

z dnia 31 marca 2005r. w sprawie informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2004r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:08