Dziennik nr 51 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 kwietnia 2002 r.

Nr 51


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1491

nr XXVIII/174/2001 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok

 

1492

nr XXXVI/389/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Pniewy

 

1493

nr XXIX/240/2002 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbąszyń, oraz ustalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy

 

1494

nr XLV/238/2002 Rady Miasta Luboń z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

 

1495

nr 719 Rady Miasta Konina z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia stref TAXI dla miasta Konina, dodatkowego oznaczenia i wyposażenia taksówek osobowych

 

1496

nr L/445/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dopiewo

 

1497

nr XLIV/220/2002 Rady Gminy w Kole z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów

 

1498

nr XLI/280/2002 Rady Gminy w Komornikach z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/256/01 z dnia 13 grudnia 2001 r. dot. zryczałtowanej opłaty na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji

 

1499

nr XXXVI/327/2002 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

1500

nr XLI/367/2002 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

 

1501

nr XXXVI/225/2002 Rady Gminy w Nowym Mieście n/Wartą z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście n/Wartą

 

1502

nr XXVi/171/2002 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie ustalenia bonifikat przy przekształceniach wieczystego użytkowania w prawo własności

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

1503

nr XLI/264/02 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

1504

nr SO-9/12-P/Ka/02 z dnia 2 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Jaraczewo

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

1505

nr 6/02 z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wyznaczenia parkingów strzeżonych przeznaczonych do umieszczania pojazdów usuwanych z drogi oraz wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi

 


SPRAWOZDANIA

1506

Zarządu Miasta i Gminy Buk z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2001 rok

 

1507

Zarządu Gminy w Książu Wielkopolskim z wykonania budżetu Gminy za 2001 rok

 

1508

Zarządu Gminy Wilczyn z wykonania budżetu Gminy za 2001 rok

 


INFORMACJE URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1509

decyzja nr OPO-820/255-A/2/2002/II/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kościanie

 

1510

nr WCC/900A/3602/W/OPO/2002/AJ z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza "MAKRON" Sp. z o.o. w Poznaniu określonej w koncesji na wytwarzanie ciepła

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.04.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 13:33