Dziennik nr 5 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 stycznia 2005 r.

Nr 5

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
128

nr XXII/143/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze

 
129

nr XXII/141/2004 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie określenia tras przebiegu dróg gminnych na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 
130

nr XVII/85/2004 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy Sośnie

 
131

nr XXVIII/105/2004 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich

 
132

nr XXI/105/2004 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu

 
133

nr XXI/106/2004 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie zakresu usług opiekuńczych, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 
134

nr XXV/105/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Okonek dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego innego niż określonego w ustawie z dnia 14 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - przez podmiot niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku

 
135

nr XX/198/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 grudnia 2004r. - uchwała budżetowa na 2005 rok

 
136

nr XX/200/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/177/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 13.11.2004r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

 
137

nr XXII/223/2004 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Rawicza, Masłowa i Folwarku

 
138

nr XVIII/168/2004 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2005

 
139

nr XXII/217/2004 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Rawicz na 2005 rok

 
140

nr XXVI/162/2004 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzałkowo na rok 2005

 
141

nr XIX/139/2004 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.01.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 13:58