Dziennik nr 47 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 kwietnia 2005 r.

Nr 47

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
1425

z dnia 24 marca 2005r. zmieniające zakazy obowiązujące w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej dla wsi Chludowo, gm. Suchy Las

 
1426

z dnia 24 marca 2005r. zmieniające zakazy obowiązujące w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej dla wsi Złotniki , gm. Suchy Las

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1427

NR xxviii/245/2005 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wronieckiej

 
1428

nr XXX/188/2005 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Edukacji Przyrodniczej ze Schroniskiem dla Zwierząt w Przyborówku

 
1429

nr XXX/189/2005 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Otorowie

 
1430

nr XXX/190/2005 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej w Przecławiu

 
1431

nr XXX/191/2005 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przecławiu

 
1432

nr XXVII/209/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2005r. Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie: zmiany do uchwały nr VII/60/99 w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1

 
1433

nr XXVII/210/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany do uchwały nr VII/66/99 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wroniawach

 
1434

nr XXVIII/151/2005 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
1435

nr XXVIII/153/2005 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Jaraczewo

 
1436

nr XXVIII/154/2005 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Jaraczewo

 
1437

nr XXVIII/155/2005 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Jaraczewo

 
1438

nr XX/174/2005 Rady Gminy w Łubowie z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy gospodarczo-usługowej w Lednogórze - dz. nr ewid. 161/1

 
1439

nr XXIII/129/2005 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 marca 2005r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Brodnica

 
1440

nr XXIII/130/2005 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 marca 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydatkyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Brodnica

 
1441

nr XXIII/133/2005 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brodnica

 
1442

nr XXXI/264/2005 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 15 marca 2005r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Pniewy dla niepublicznego przedszkola

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1443

nr XXXII/166/2005 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na 2005 rok wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia oraz określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także określającego szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrzeszowski

 
1444

nr XXXII/172/2005 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-Środowiskowym Domu Samopomocy w Doruchowie

 
1445

nr XXVIII/239/2005 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

 
1446

nr 11/IV/2005 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów -SELEKT" z dnia 10 marca 2005r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Miedzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów -SELEKT" na rok 2005

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1447

nr SO-0951/1/12/Pi/2005 z dnia 6 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Powiatu Złotowskiego nr XXV/117/2004 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2005 rok

 
1448

nr SO-11/1/D/Ln/2005 z dnia 7 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przez gmina Rakoniewice

 
1449

nr SO-0951/9/12/Pi/2005 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Krajence nr XXVII/138/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005r.

 
1450

nr SO-10/2/D /2005/Ln z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( gmina Święciechowa)

 
1451

nr SO-0951/7/12/Pi/2005 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Powiatu Chodzieskiego nr XXIV/121/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok

 
1452

nr SO-0951/5/14/Pi/2005 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego nr XXIV/143/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005r.

 
1453

nr 2/SO-7/D /2005/Ko z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego

 
1454

nr SO-0951/15/12/Pi/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

 
1455

nr SO-0951/11/12/Pi/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Złotowie nr XIX/120/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Złotowa na 2005 rok

 
1456

nr SO-0951/34/18/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Międzychodzkiego

 
1457

nr SO-11/3/D/Ln/2005 z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Poniec

 
1458

nr SO-11/5/D/Ln/2005 z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Przemęt

 
1459

nr SO-11/4/D/Ln/2005 z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Powiat Grodziski)

 
1460

nr SO-0951/16/14/Pi/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta i Gminy Margonin nr XVII/181/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
1461

nr SO-0951/21/13/Pi/2005 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Ujściu nr XXII/168/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2005 rok

 
1462

nr SO-0951/11/18/2005 z dnia 14 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kaźmierz

 
1463

nr SO-0951/9/19/2005 z dnia 14 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kłecko

 
1464

nr SO-0951/13/18/2005 z dnia 14 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Ostroróg

 
1465

nr SO-0951/62/19/2005 z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kleszczewo

 
1466

nr SO-11/6/D/Ln/2005 z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Śmigiel

 
1467

nr SO-10/4/D /2005/Ln z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (gmina Śrem)

 
1468

nr SO-10/5/D /2005/Ln z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (gmina Wolsztyn)

 
1469

nr SO-0951/35/15/2005 z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 
1470

nr SO-11/7/D/2005/Ln z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Grodzisk Wlkp.

 
1471

nr SO-0951/24/16/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Brodnica

 
1472

nr SO-0951/41/13/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czarnków nr XXV/188/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

 
1473

nr 7/SO-8/D/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Koło

 
1474

nr 3/SO-5/D/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Konina

 
1475

nr 8/SO-8/D/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kościelec

 
1476

nr SO-0951/17/17/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Rokietnica

 
1477

nr SO-0951/43/13/Pi/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Ryczywół nr XIX/140/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok

 
1478

nr SO-0951/19/16/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Stęszew

 
1479

nr SO-0951/22/17/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Środa Wlkp.

 
1480

nr 6/SO-8/D/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Turek na rok 2005

 
1481

nr SO-0951/35/13/Pi/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wapno nr XX/115/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wapno na 2005 rok

 
1482

nr SO-0951/37/13/Pi/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wągrowiec nr XIX/165/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wągrowiec na 2005r.

 
1483

nr SO-0951/32/13/Pi/2005 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXVI/127/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2005 rok

 
1484

nr 4/SO-5/D/2005/Ko z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego

 
1485

nr SO-0951/28/18/Pi/2005 z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Nowe Miasto n/Wartą

 
1486

nr SO-9/3/D/2005/Ln z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Siedlec

 
1487

nr SO-10/7/D/2005/Ln z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (gmina Lwówek)

 
1488

nr SO-11/9/D/Ln/2005 z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przez gminę Pępowo

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1489

nr OPO-4210-4(6)/2005/118/V/RO z dnia 22 marca 2005r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustalona przez przedsiębiorstwo "Energetyki Cieplnej-Kępno" spółka z o.o.

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY OSTRZESZOWSKIEGO

 
1490

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:17