Dziennik nr 47 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 kwietnia 2002 r.

Nr 47


 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

1370

nr 42/02 z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

1371

nr XLII/462/01 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 listopada 2001r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewidzianego do realizacji na terenie Miasta i Gminy Obornik na rok 2002

 

1372

nr XLII/463/01 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 listopada 2001r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/161/99 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29.12.1999r. w sprawie usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

 

1373

nr XXXIV/303/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

1374

nr XXXIII/274/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2001 r. o uchwaleniu uchwały w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

1375

nr XXXIII/283/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie ustalenia ceny za przyjmowane odpady komunalne na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Samołężu

 

1376

nr XXXI/192/02 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok

 

1377

nr XXIX/175/02 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk prowadzonych przez gminę Miłosław i ich regulaminów

 

1378

nr XXXV/205/2002 Rady Gminy w Baranowie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Baranów

 

1379

nr XXXV/206/2002 Rady Gminy w Baranowie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości

 

1380

nr XXXIX/214/2002 Rady Gminy Kotlin z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nazw ulic w miejscowości Kotlin

 

1381

nr XXXIX/217/2002 Rady Gminy Kotlin z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kotlin

 

1382

nr XXXIX/218/2002 Rady Gminy Kotlin z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kotlin

 

1383

nr XLI/454/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 

1384

nr XLI/455/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

1385

nr XLI/456/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu

 

1386

nr XLI/457/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

1387

nr XLI/458/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych gminy Rokietnica z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 

1388

nr XXXIV/221/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy Kiszkowo

 

1389

nr XXXIV/222/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

1390

nr 708 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości ulg w opłatach rejestracyjnych od pojazdów samochodowych dla kombatantów - inwalidów

 

1391

nr XXVII/178/2002 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1392

nr XXXVII/298/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu

 

1393

nr XXXVII/299/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły zasadniczej specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie

 

1394

nr XXXVII/300/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły zasadniczej i szkół średnich wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. F. Ratajczaka w Kościanie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych im. F. Ratajczaka w Kościanie

 

1395

nr XXXVII/301/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły zasadniczej i szkół średnich wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Nietążkowie, zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Nietążkowie oraz utworzenia szkół ponadgimnazjalnych

 

1396

nr XXXI/206/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Powiatu Chodzieskiego

 

1397

nr XXXI/207/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chodzieży

 

1398

nr XXXI/209/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Chodzieskiego

 

1399

nr XXVI/119/2001 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Słupeckiego

 

1400

nr XXVI/120/2001 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność powiatu Słupeckiego

 

1401

nr XXVI/121/2001 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania albo użyczania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

 


POROZUMIENIE

1402

aneks nr 1 do porozumienia - stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/271/2001 - z dnia 27 listopada 2001 r. zawartego w dniu 29.11.2001 r. pomiędzy powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim a gminą Wieleń w sprawie powierzenia przez powiat Czarnkowsko - Trzcianecki gminie Wieleń prowadzenia zadania publicznego w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego

 


POROZUMIENIA

1403

zawarte w dniu 20 lutego 2002 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Drawsko w sprawie powierzenia gminie Drawsko realizacji zadania własnego powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z zakresu kultury i turystyki

 

1404

zawarte w dniu 20 lutego 2002 r. pomiędzy powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a gminą Trzcianka w sprawie powierzenia gminie Trzcianka realizacji zadania własnego powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z zakresu kultury i kultury fizycznej

 

1405

zawarte w dniu 25 marca 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Słupeckiego a Zarządem Miasta Słupcy w sprawie przejęcia zarządzania określonymi ulicami na terenie miasta Słupcy

 


OBWIESZCZENIA WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

1406

z dnia 19 marca 2002 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kawęczyn

 

1407

z dnia 26 marca 2002 r. .o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przykona i do Rady Miejskiej w Rychwale

 


KOMUNIKAT STAROSTY SŁUPECKIEGO

1408

z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu Słupeckiego w roku 2002

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENARGETYKI

1409

nr OPO-820/293-A/5/2002/III/AS z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni

 

1410

nr OPO-820/1574-A/5/2002/II/MJ z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo "PRESSTERM" Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

1411

nr WCC/272D/422/W/OPO/2002/AJ z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza Miejskiej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 05.04.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 13:45